Google+ Badge

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Ενημέρωση για τη Διαδικασία Χορήγησης Έκπτωσης 15% στους Επιτυχόντες του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 46
Αθήνα, 03/08/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας συγχαίρει τους επιτυχόντες στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση» που συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Ιατρικών Εργαστηρίων & Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας και ενημερώνει τα μέλη του για τη διαδικασία που χρειάζεται για να λάβουν την έκπτωση 15% (525 ευρώ) στα δίδακτρα που εξασφάλισε το Σωματείο μας.

Πιο συγκεκριμένα όλα τα μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν στο Σωματείο μας αίτηση προκειμένου να λάβουν τη βεβαίωση μέλους που απαιτείται να καταθέσουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Τα γραφεία του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας θα είναι ανοιχτά από την Πέμπτη 7/9 και κάθε Πέμπτη από τις 5 έως τις 8 μ.μ. για κατάθεση των σχετικών αιτήσεων και παραλαβή των βεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση της βεβαίωσης είναι η ταμειακή τακτοποίηση με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής (12 ευρώ) για το 2017. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο τηλέφωνο 6978254283.  


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Ενημέρωση για Ν. 4483/2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 45
Αθήνα, 02/08/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας διαβιβάζει τον Ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 107/τ.Β΄/31-7-2017. 

Στο κεφάλαιο τρίτο  του νόμου και πιο συγκεκριμένα στα άρθρα 80-107 περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικές με το προσωπικό των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Ενημέρωση για τις Ανανεώσεις των Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου μέσω ΕΣΠΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 43
Αθήνα, 28/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας ενημερώνει ότι οι συβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που συνάπτονται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» του ΕΣΠΑ και έχουν εξαιρεθεί από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4342/2015, ανανεώνονται κάθε έτος και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, σύμφωνα µε το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 4415/2016, άρνηση ανανέωσης σύμβασης απασχολουμένου γίνεται μόνο με την επίκληση σπουδαίου λόγου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Συνεπώς, εκ του νόμου θεωρείται κανόνας η ανανέωση του συνόλου των σχετικών συμβάσεων ενώ μόνο κατ’ εξαίρεση, για σπουδαίο λόγο και με ειδική διαδικασία επιτρέπεται η μη ανανέωσή τους. Πιο συγκεκριμένα αν το πρόγραμμα υλοποιείται από το Δήμο, η απόφαση περί μη ανανέωσης λαμβάνεται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο με συγκεκριμένη και ρητώς αναγραφόμενη αιτιολογία, ενώ αν το πρόγραμμα υλοποιείται από ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆, η απόφαση περί μη ανανέωσης λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου και πρέπει να εγκριθεί εν συνεχεία από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

Για τους παραπάνω λόγους καλούμε όλα τα μέλη μας να μας ενημερώνουν άμεσα σε περίπτωση που διατυπωθεί πρόθεση μη ανανέωσης των συμβάσεων, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης, καθώς είναι βέβαιο ότι μόνο η συντονισμένη δράση Σωματείου και εργαζομένων μπορεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Ενημέρωση για Τροποποίηση Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 42
Αθήνα, 26/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας διαβιβάζει την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στην επιστολή του Σωματείου μας για τη διατήρηση των άρθρων του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών που αφορούν τις διακοπές εργασίας (Χριστούγεννα, Πάσχα, Αύγουστο), το ωράριο λειτουργίας (7 π.μ. με 4 μ.μ.) και τις αναλογίες παιδιών-παιδαγωγών (25 παιδιά με 2 άτομα παιδαγωγικό προσωπικό στα νηπιακά τμήματα και 12 παιδιά με 3 άτομα παιδαγωγικό προσωπικό στα βρεφικά τμήματα).

Στην απάντηση αναφέρεται ότι «το σχέδιο του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών βρίσκεται σε στάδιο τελικής επεξεργασίας» και ότι «οι παρατηρήσεις όλων των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων επί του σχεδίου έχουν τύχει επεξεργασίας και λαμβάνονται υπόψη κατά την τελική διαμόρφωση του».

Επιπλέον στην επίσημη ενημέρωση που είχαμε πρόσφατα από το αρμόδιο Υπουργείο μας ειπώθηκε ότι οι θέσεις που διατυπώσαμε έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη και ότι δεν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η τροποποίηση των άρθρων που αφορούν τα καίρια ζητήματα που θίξαμε. Το Σωματείο μας αναμένει την οριστική διαμόρφωση της Υπουργικής Απόφασης για να τοποθετηθεί και να ενημερώσει έγκαιρα και έγκυρα τα μέλη του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση για Κλείσιμο Γραφείων Λόγω Καλοκαιρινών Διακοπών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 41
Αθήνα, 19/07/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι τα Γραφεία μας θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τετάρτη 06/09/2017 λόγω των καλοκαιρινών διακοπών. Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο τηλέφωνο 6978254283. 

Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές σε όλους τους Παιδαγωγούς Προσχολικής Ηλικίας!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ