Google+ Badge

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»

Ανακοίνωση για Εργατική Πρωτομαγιά

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 40
Αθήνα,  30/04/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 1/5/2014 θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο από την Γ.Σ.Ε.Ε., την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και το Ε.Κ.Α. στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11:00 π.μ., για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς.
Επιπλέον, σας επισημαίνουμε ότι τα γραφεία του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας θα παραμείνουν κλειστά τη συγκεκριμένη ημέρα λόγω της Πρωτομαγιάτικης απεργιακής κινητοποίησης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Ανακοίνωση Τροποποίησης Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον Καθορισμό Αποδοχών του Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 39
Αθήνα,  22/04/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας ενημερώνει τα μέλη του ότι τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. οικ. 2/13917/0022/17−2−2012 (ΦΕΚ 414/23.02.2012 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Πιο συγκεκριμένα με την Κ.Υ.Α. 2/24529/0022/24.03.2014 (ΦΕΚ 928/14.04.2014 τεύχος Β΄) προστίθεται στο τέλος της παρ. 2 του διατακτικού της προηγούμενης απόφασης, που ανέφερε ότι «για τη μισθολογική εξέλιξη του ανωτέρω προσωπικού στα Μ.Κ. του άρθρου 12 του Ν. 4024/2011, λαμβάνεται υπόψη χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου», εδάφιο που ορίζει ότι «η αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου προϋπηρεσίας πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των οικείων φορέων και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ανατρέχουν στην ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επιπλέον, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μπορούν να προσμετρήσουν τους εν λόγω τίτλους για μισθολογική εξέλιξη από την ημερομηνία πρόσληψης τους, με την απαραίτητη προϋπόθεση και μόνο οι ανωτέρω τίτλοι να έχουν αποτελέσει τυπικό προσόν για την πρόσληψη αυτών».
Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει απόλυτα την παρέμβαση του Σωματείου μας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με το υπ’ αρ. πρωτ. 102/16-12-2013 έγγραφο, στο οποίο αφενός επισημαίναμε τις καθυστερήσεις που θα προκύψουν από την εμπλοκή των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στη διαδικασία και αφετέρου τονίζαμε ότι η μισθολογική και βαθμολογική ένταξη του προσωπικού θα έπρεπε να πραγματοποιείται με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση, προκειμένου να μην υφίστανται οι εργαζόμενοι οικονομική ζημία από καθυστερήσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους.
Για αυτούς τους λόγους καλούμε τα ενδιαφερόμενα μέλη μας να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις αναγνώρισης στις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων που υπηρετούν και να παρακολουθούν την έγκαιρη χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων στους χρόνους που προβλέπονται από τον Ν. 4024/2011. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Κοινή Υπουργική Απόφαση

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Ν. 4257/2014 - Αλλαγή στο Καθεστώς των Κανονικών Αδειών των Συμβασιούχων Ορισμένου Χρόνου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 37
Αθήνα,  14/04/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας σας διαβιβάζει τον Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 93/14.04.2014 τ. Α’.
Στον καινούργιο νόμο περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς. Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 27 ορίζεται ότι όσοι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας θα μπορούν να λαμβάνουν εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης κανονική άδεια με αποδοχές έως δέκα εργάσιμες μέρες κατά έτος και όχι τις είκοσι μέρες που προέβλεπε η εργατική νομοθεσία. Επιπλέον στο άρθρο 78 ορίζεται ότι οι περιορισμοί των εκλογών δεν ισχύουν για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου προκειμένου για τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς και για τους αμειβόμενους μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ


Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

Τροποποίηση διατάξεων για την αξιολόγηση του προσωπικού των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.

Ανακοίνωση για Κλείσιμο Γραφείων Λόγω των Διακοπών του Πάσχα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 36
Αθήνα,  10/04/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι τα Γραφεία του Σωματείου μας θα παραμείνουν κλειστά από την Παρασκευή 11 Απριλίου 2014 έως και την Κυριακή 27 Απριλίου 2014 λόγω των διακοπών του Πάσχα.
Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο τηλέφωνο 6930300952.
Ευχόμαστε Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση σε όλους τους Παιδαγωγούς Προσχολικής Ηλικίας!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παρακαλούμε όλοι οι συμμετέχοντες στην 1η Παιδαγωγική Ημερίδα του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο της αξιολόγησης της Ημερίδας μας στο http://goo.gl/DJlvz1.
Το ερωτηματολόγιο θα πάρει 5 λεπτά από τον χρόνο σας.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Φωτογραφικό Υλικό και Δελτίο Τύπου 1ης Παιδαγωγικής Ημερίδας ΣΒΕ

Έναρξη της 1ης Παιδαγωγικής Ημερίδας από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Β. Σαλωνίδη και την Πρόεδρο της Ε.Ε. κ. Μπούρχα Δήμητρα.

Σ. Μαντούδης «Οι Πρώιμες εμπειρίες του Παιδιού προδιαγράφουν το Μαθησιακό του Μέλλον»


Σ. Ράπτη «Πως Πραγματοποιείται η Πρόγνωση της Δυσλεξίας, των Μαθησιακών Δυσκολιών & της ΔΕΠΥ από την Προσχολική Ηλικία»

Α. Σπαθάρη «Η Αφηγηματική Προσέγγιση και «το προβληματικό παιδί» στην τάξη: Μια μελέτη περίπτωσης»

Μ. Γιαλούρη «Η Ψυχολογική-Συναισθηματική παιδική κακοποίηση»

Από αριστερά προς τα δεξιά: Δ. Μπούρχα (Πρόεδρος Ε.Ε.), Β. Σαλωνίδης (Πρόεδρος Δ.Σ.), Ζ. Βαρούχας (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ρ.Ιατρού (Γενική Γραμματέας Δ.Σ.), Χ. Ζαφειροπούλου (Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής), Τ. Ζαρείφη (Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής), Μ. Αρβανίτη (Μέλος Δ.Σ.), Μ. Χειλάκη (Μέλος Δ.Σ.)

Β. Νικητέας «Σύγχρονες τεχνολογίες στην προσχολική αγωγή. Έρευνα δράση: Εφαρμογές για ταμπλέτες με παιδιά 2.5-5 ετών σε λειτουργικό android»

Π. Ψαθοπούλου «Παιδαγωγική πέρα από τα σύνορα της αυλής»

Ε. Φρούσσου «Οικοδομώντας τη Σχέση Σχολείου-Οικογένειας» 

Μ. Μιχαλοπούλου «Η επίδραση της μουσικής κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου»


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 34
Αθήνα,  06/04/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η 1η Παιδαγωγική Ημερίδα του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας με τίτλο «Σύγχρονες Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Πράξης» διεξήχθη χτες με μεγάλη επιτυχία στη Λαμία. Την επιστημονική εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γ. Κοτρωνιάς, απευθύνοντας χαιρετισμό κατά την έναρξη της Ημερίδας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει ιδιαίτερα όλους τους συμμετέχοντες στην 1η Παιδαγωγική Ημερίδα, το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων που έθεσε υπό την αιγίδα του τη συγκεκριμένη εκδήλωση και τον Δήμο Λαμιέων για την ευγενική παραχώρηση του συνεδριακού χώρου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Εγκύκλιος για κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων

24ωρη Γενική Απεργία

Ανακοίνωση για Εγγραφές στην 1η Παιδαγωγική Ημερίδα του Σ.Β.Ε.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 33
Αθήνα,  03/04/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις συμμετοχής για την 1η Παιδαγωγική Ημερίδα του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 4/4/2014 στις 17:00.
Όσοι έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την εγγραφή τους στη Γραμματεία της Ημερίδας όταν προσέλθουν στον συνεδριακό χώρο.
Οι εγγραφές όσων δεν έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά τη συμμετοχή τους θα πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Γραμματείας από τις 9:30 έως τις 10:10.
Σας ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκρισή σας!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1ης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 32
Αθήνα,  31/03/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1ης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας ενημερώνει ότι πρόκειται να διοργανώσει την 1η Παιδαγωγική Ημερίδα με τίτλο «Σύγχρονες Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Πράξης». Η Ημερίδα θα διεξαχθεί το Σάββατο 5 Απριλίου 2014 από τις 09:30 έως τις 14:00 στο Αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Λαμιέων (Λεωνίδου 11, Λαμία) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η 1η Παιδαγωγική Ημερίδα απευθύνεται σε παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας, σε ψυχοπαιδαγωγούς, σε ψυχολόγους καθώς και σε άλλους επαγγελματίες από τον ευρύτερο τομέα της αγωγής, της εκπαίδευσης και της φροντίδας του μικρού παιδιού, στους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) των αντίστοιχων τμημάτων και σε οποιονδήποτε έχει επιστημονικό ενδιαφέρον για την Προσχολική Αγωγή. Η συμμετοχή στην Ημερίδα θα είναι δωρεάν και θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.
Οι Δηλώσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο http://goo.gl/ta23I0. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το Ιστoλόγιο του Σωματείου μας στο http://sillogosvrefonipiokomonelladas.blogspot.gr/2014/03/1.html.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ