Google+ Badge

Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Καλό Καλοκαίρι & Καλή Ξεκούραση σε όλους τους Παιδαγωγούς Προσχολικής Ηλικίας!


Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Επιστολή προς ΝΠΔΔ Δήμου Ηρακλείου για τη Λήξη Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου ΕΣΠΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 51
Αθήνα,  24/07/2014
ΠΡΟΣ: Πρόεδρο και Μέλη του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.
ΘΕΜΑ: Λήξη Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου ΕΣΠΑ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αξιότιμοι/-ες κύριοι/-ες,
Το Σωματείο μας αποτελεί το Συνδικαλιστικό Όργανο των εργαζόμενων Βρεφονηπιοκόμων που έχουν αποφοιτήσει από τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής των ΤΕΙ της χώρας. Απευθυνόμαστε στο Νομικό σας Πρόσωπο για να σας θέσουμε ένα ζήτημα που αφορά μέλη του Σωματείου μας τα οποία υπηρετούν στον φορέα σας με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα πλαίσια του Προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής» του ΕΣΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα στη σύμβαση εργασίας των μελών μας αναγράφεται λανθασμένα ότι αυτή λήγει στις 31/7/2014 αντί του ορθού 31/8/2014. Και είναι προφανές το λάθος γιατί όλες οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που συνάπτονται για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» λήγουν στις 31/8 κάθε έτους προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης από 1/9. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 87/15-1-2013 ανακοίνωση του φορέα σας αναφέρεται αφενός ότι η συγκεκριμένη σύμβαση θα διαρκέσει από την υπογραφή της έως και 31/8/2013 (ημερομηνία λήξης του προγράμματος) και αφετέρου ότι θα έχει δυνατότητα παράτασης για όσο διαρκέσει η συνέχιση του προγράμματος (στην προκειμένη περίπτωση μέχρι 31/8/2014). Επιπλέον, σας επισημαίνουμε ότι η διακοπή της συγκεκριμένης σύμβασης στις 31/7 δημιουργεί ζήτημα με την ανανέωση της σύμβασης από 1/9 καθώς είναι σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρχει κενό μεταξύ δύο διαδοχικών συμβάσεων.

Για τους παραπάνω λόγους σας καλούμε να προβείτε σε ορθή επανάληψη και να αντικαταστήσετε στη συγκεκριμένη απόφαση το λανθασμένο 31/7/2014 με το ορθό 31/8/2014. Απευθυνόμαστε με την παρούσα επιστολή στο Νομικό σας Πρόσωπο γιατί έχουμε άμεσο ενδιαφέρον και έννομο συμφέρον παρέμβασης αφού εκπροσωπούμε τα εργαζόμενα μέλη μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Επιστολή προς ΝΠΔΔ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για τη Λήξη Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου ΕΣΠΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 50
Αθήνα,  21/07/2014
ΠΡΟΣ: ΝΠΔΔ Πνευματικό-Κοινωνικό-Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.
ΘΕΜΑ: Λήξη Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου ΕΣΠΑ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αξιότιμοι/-ες κύριοι/-ες,
Το Σωματείο μας αποτελεί το Συνδικαλιστικό Όργανο των εργαζόμενων Βρεφονηπιοκόμων που έχουν αποφοιτήσει από τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής των ΤΕΙ της χώρας. Απευθυνόμαστε στο Νομικό σας Πρόσωπο για να σας θέσουμε ένα ζήτημα που αφορά μέλη του Σωματείου μας τα οποία υπηρετούν στον φορέα σας με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα πλαίσια του Προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής» του ΕΣΠΑ.
Πιο συγκεκριμένα στην αναγγελία πρόσληψης των μελών μας αναγράφεται λανθασμένα ότι η σύμβαση λήγει στις 11/8/2014 αντί του ορθού 31/8/2014. Και είναι προφανές το λάθος γιατί όλες οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που συνάπτονται για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» λήγουν στις 31/8 κάθε έτους προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης από 1/9. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από το γεγονός ότι στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 573/12-8-2013 ανακοίνωση του φορέα σας αναφέρεται αφενός ότι η συγκεκριμένη σύμβαση θα διαρκέσει από την υπογραφή της έως και 31/8/2014 (ημερομηνία λήξης του προγράμματος) και αφετέρου ότι θα έχει δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
Επιπλέον, σας επισημαίνουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα του Αυγούστου οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι αμείβονται κανονικά αφού έχουν ενεργή σύμβαση και δικαιούνται κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας από τη στιγμή που ο Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (ΦΕΚ- Τεύχος Β΄ αριθμ. φύλλου 497/22-4-2002) προβλέπει  ξεκάθαρα στο άρθρο 11 ότι η λειτουργία των Π.Σ. αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου. Άλλωστε με την επιχειρηματολογία ότι οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου που εργάζονται στους παιδικούς σταθμούς έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας, ορίστηκε στο άρθρο 27 του Ν. 4257/2014 ότι θα μπορούν να λαμβάνουν εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης κανονική άδεια με αποδοχές έως δέκα εργάσιμες μέρες κατά έτος και όχι τις είκοσι μέρες που προέβλεπε η εργατική νομοθεσία. Και είναι προφανές ότι τόσο οι διακοπές εργασίας των παιδικών σταθμών όσο και οι αργίες δεν αποτελούν εργάσιμες μέρες για να χρεωθεί σε οποιονδήποτε εργαζόμενο κανονική άδεια.

Για τους παραπάνω λόγους σας καλούμε να προβείτε σε ορθή επανάληψη και να αντικαταστήσετε στη συγκεκριμένη απόφαση το λανθασμένο 11/8/2014 με το ορθό 31/8/2014. Απευθυνόμαστε με την παρούσα επιστολή στο Νομικό σας Πρόσωπο γιατί έχουμε άμεσο ενδιαφέρον και έννομο συμφέρον παρέμβασης αφού εκπροσωπούμε τα εργαζόμενα μέλη μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Υπόμνημα προς Γ’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νομαρχίας Αθηνών για την Επιλογή Προϊσταμένων του ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγ. Παρασκευής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 49
Αθήνα,  20/07/2014

ΠΡΟΣ: Γ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΙΝ. –Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
-ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγ. Παρασκευής

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αξιότιμοι/-ες κύριοι/-ες,
Το Σωματείο μας αποτελεί το Συνδικαλιστικό Όργανο των εργαζόμενων Βρεφονηπιοκόμων που έχουν αποφοιτήσει από τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής των ΤΕΙ της χώρας. Απευθυνόμαστε σε σας με το παρόν υπόμνημα για να διαμαρτυρηθούμε έντονα για την απόφαση 9/15-4-2014 του Συμβουλίου σας που κοινοποιήσατε πρόσφατα στο ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγ. Παρασκευής.
Όπως προκύπτει από τα πρακτικά της συγκεκριμένης συνεδρίασης προβήκατε στην επιλογή των ατόμων επικαλούμενοι το προβάδισμα της κατηγορίας ΠΕ που υφίσταται μόνο όταν από τις οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπεται «εν ελλείψει» υπαλλήλων προβαδίζουσας κατηγορίας. Με το σκεπτικό αυτό δεν μπήκατε καν στη διαδικασία να κρίνετε επί ίσοις όροις τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ Νηπιαγωγών και ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και να αποτιμήσετε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους αφού οι υπάλληλοι της κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα μπορούν να συμμετέχουν στην κρίση μόνο αφού εξαντληθούν οι υποψήφιοι της προβαδίζουσας κατηγορίας. Στην προκειμένη περίπτωση όμως ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ (τ. Β’ ΦΕΚ 2790/1-11-2013) αναφέρει στο άρθρο 5 διαζευκτικά τη δυνατότητα επιλογής σε θέση προϊσταμένου υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ Νηπιαγωγών και ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και κατά συνέπεια είναι προφανές πως δεν υφίσταται κανένα προβάδισμα της κατηγορίας ΠΕ.
Σας επισημαίνουμε ότι η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-4-2010 και θέμα: Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων - Οδηγίες για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (Άρθρο Πέμπτο) του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α’/29-3-2010) είναι σαφής και αναφέρει ότι όταν οι οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπουν διαζευκτικά τη δυνατότητα επιλογής σε θέση προϊσταμένου υπαλλήλων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, τότε δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών. Ενισχυτικά σας αναφέρουμε ότι ο Ν.3839/2010 που ρυθμίζει τη διαδικασία κατάληψης θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων στο Δημόσιο τομέα προβλέπει ότι τις θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων δύνανται να καταλαμβάνουν ισότιμα υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και ότι στην παρ. 7 του άρθρου 84 «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων» του Υ.Κ., όπως ισχύει, προβλέπεται ότι με τους οργανισμούς των οικείων υπηρεσιών καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.
Είναι σαφές ότι με την απόφαση που πήρατε αποκλείετε ουσιαστικά από θέσεις ευθύνης τους απόφοιτους των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, υποτιμώντας αφενός τα ΤΕΙ που ανήκουν στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μαζί με τα Πανεπιστήμια από το 2001 και απαξιώνοντας αφετέρου έναν κλάδο ο οποίος έχει την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση και είναι βάσει του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών του, που καλύπτει όλη την προσχολική ηλικία (από 2 μηνών έως 6 ετών) και όχι μέρος της (από 4 έως 6 ετών), καταλληλότερος για να προΐσταται σε Διευθύνσεις και τμήματα που αφορούν τους παιδικούς σταθμούς.
Για τους παραπάνω λόγους σας καλούμε να ανακαλέσετε την απόφαση που θίγει όχι μόνο τους εργαζόμενους Βρεφονηπιοκόμους του συγκεκριμένου ΝΠΔΔ αλλά και τον κλάδο μας γενικότερα. Απευθυνόμαστε με την παρούσα επιστολή σε εσάς γιατί έχουμε άμεσο ενδιαφέρον και έννομο συμφέρον παρέμβασης αφού εκπροσωπούμε τα εργαζόμενα μέλη μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Επιστολή προς το ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας για την ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 48
Αθήνα,  14/07/2014

ΠΡΟΣ: Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
ΚΟΙΝ. -ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. για την ψήφιση του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αξιότιμοι/-ες κύριοι/-ες,
Το Σωματείο μας αποτελεί το Συνδικαλιστικό Όργανο των εργαζόμενων Βρεφονηπιοκόμων που έχουν αποφοιτήσει από τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής των ΤΕΙ της χώρας.
Απευθυνόμαστε με την παρούσα επιστολή στο Νομικό σας Πρόσωπο για να διαμαρτυρηθούμε έντονα για την απόφαση 33/2014 του Διοικητικού Συμβουλίου σας. Καταρχήν είναι απορίας άξιον πως ενώ το ΝΠΔΔ σας που συστάθηκε με τη συγχώνευση των ΝΠΔΔ του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με όσα προέβλεπε ο Ν. 3852/10, στις αρχές του 2011 δεν προχώρησε επί 3 και πλέον έτη σε σύσταση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και αποφασίζει να προχωρήσει τώρα με υπηρεσιακή Διοίκηση 2 μήνες πριν αναλάβει η καινούργια Δημοτική Αρχή. Άλλωστε ο νομοθέτης προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιες ενέργειες θέσπισε το άρθρο 10 του Ν. 3584/07 που ορίζει ότι δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών κατά το τελευταίο εξάμηνο της Δημοτικής περιόδου. Αλλά το πιο απαράδεκτο είναι ότι με την απόφαση που πήρατε αποκλείετε ουσιαστικά από θέσεις ευθύνης τους Βρεφονηπιοκόμους που εργάζονται στον φορέα σας. Και αυτό γιατί στο άρθρο 13 του Ο.Ε.Υ. που ψηφίσατε ορίζεται ότι στη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και στα Τμήματα Παιδικού Σταθμού Λευκάδας, Βρεφονηπιακού Σταθμού Λευκάδας, Παιδικού Σταθμού Καρυάς, Παιδικού Σταθμού Βλυχού θα προΐστανται τακτικοί υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών και εν ελλείψει του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας.
Με την απόφαση αυτή δεν δίνεται καν τη δυνατότητα στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο  να αποτιμήσει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του κάθε υπαλλήλου αφού είναι σαφές ότι όταν από τις οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπεται «εν ελλείψει» υπαλλήλων προβαδίζουσας κατηγορίας, η δυνατότητα  επιλογής σε θέση προϊσταμένου, υπαλλήλων κατηγορίας που έπεται στο προβάδισμα, τότε ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών (άρθρο 97 του Υ.Κ.)  και οι υπάλληλοι της κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα μπορούν να συμμετέχουν στην κρίση μόνο αφού εξαντληθούν οι υποψήφιοι της προβαδίζουσας κατηγορίας ακόμη και με τις ελάχιστες προϋποθέσεις επιλογής που ορίζονται στις διατάξεις του Υ.Κ. Αν όμως ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας προέβλεπε διαζευκτικά τη δυνατότητα επιλογής σε θέση προϊσταμένου υπαλλήλων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, όπως άλλωστε συμβαίνει στην συντριπτική πλειοψηφία των Ο.Ε.Υ. που περιλαμβάνουν τους κλάδους των Βρεφονηπιοκόμων και των Νηπιαγωγών,  τότε δεν θα ίσχυε το προβάδισμα των κατηγοριών και οι υπάλληλοι θα κρίνονταν επί ίσοις όροις,  κάτι που προφανώς θα έπρεπε να επιθυμείτε.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι απόφοιτοι των ΤΕΙ Προσχολικής Αγωγής έχουν την επιστημονική κατάρτιση και είναι βάσει του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών τους, που καλύπτει όλη την προσχολική ηλικία (από 2 μηνών έως 6 ετών) και όχι μέρος της (από 4 έως 6 ετών), καταλληλότεροι για να προΐστανται σε Διευθύνσεις Προσχολικής Αγωγής και σε τμήματα Βρεφονηπιακών Σταθμών. Άλλωστε τα ΤΕΙ ανήκουν στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μας μαζί με τα Πανεπιστήμια από το 2001 και είναι απόλυτα σαφές σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4009/11 ότι «η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία αναφέρονται ως Πανεπιστήμια και β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία αναφέρονται ως Τ.Ε.Ι.».
Ενισχυτικά σας αναφέρουμε ότι ο Ν.3839/2010 που ρυθμίζει τη διαδικασία κατάληψης θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων στο Δημόσιο τομέα προβλέπει ότι τις θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων δύνανται να καταλαμβάνουν ισότιμα υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και ότι στην παρ. 7 του άρθρου 84 «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων» του Υ.Κ., όπως ισχύει, προβλέπεται ότι με τους οργανισμούς των οικείων υπηρεσιών καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.
Για τους παραπάνω λόγους σας καλούμε να ανακαλέσετε την απόφαση που θίγει όχι μόνο τους εργαζόμενους Βρεφονηπιοκόμους του ΝΠΔΔ σας αλλά και τον κλάδο μας γενικότερα. Απευθυνόμαστε με την παρούσα επιστολή στο Νομικό σας Πρόσωπο γιατί έχουμε άμεσο ενδιαφέρον και έννομο συμφέρον παρέμβασης αφού εκπροσωπούμε τα εργαζόμενα μέλη μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Έγγραφο προς Δήμο Ηρακλείου για Τοποθετήσεις Υπευθύνων στα Γραφεία του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 46
Αθήνα,  10/07/2014

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο και Μέλη του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η
ΘΕΜΑ: Τοποθετήσεις Υπευθύνων στα Γραφεία του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αξιότιμοι/-ες κύριοι/-ες,
Το Σωματείο μας αποτελεί το Συνδικαλιστικό Όργανο των εργαζόμενων Βρεφονηπιοκόμων που έχουν αποφοιτήσει από τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής των ΤΕΙ της χώρας.
Απευθυνόμαστε με την παρούσα επιστολή στο Νομικό σας Πρόσωπο για να σας εκθέσουμε ένα ζήτημα που έχει προκύψει με τις τοποθετήσεις υπευθύνων στα Γραφεία του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι δεν τηρούνται σε ορισμένες περιπτώσεις αποφάσεων αυτά που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ (τ. Β’ αρ. φύλλου 2146/16-7-2012), ο οποίος αναφέρει ρητά στο άρθρο 15 ότι: «στο κάθε γραφείο υπεύθυνος ορίζεται μόνιμος υπάλληλος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ από το παιδαγωγικό προσωπικό, κλάδου ΠΕ ή ΤΕ, με απόφαση Προέδρου του Δ.Σ.  
Για αυτό σας καλούμε να προβείτε άμεσα στην τοποθέτηση υπευθύνων στα Γραφεία του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας, επιλέγοντας από υπαλλήλους που έχουν αφενός την εργασιακή σχέση που ορίζει και ανήκουν αφετέρου στις κατηγορίες προσωπικού που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ.
Απευθυνόμαστε με την παρούσα επιστολή στο Νομικό σας Πρόσωπο γιατί έχουμε άμεσο ενδιαφέρον και έννομο συμφέρον παρέμβασης αφού εκπροσωπούμε τα εργαζόμενα μέλη μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

Ανακοίνωση για Ορκωμοσία Πτυχιούχων του ΤΕΙ Ηπείρου & του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 47
Αθήνα,  13/07/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας συγχαίρει και εύχεται ολόψυχα καλή σταδιοδρομία στους απόφοιτους του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου που ορκίστηκαν στις 20/6 και στους απόφοιτους του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης που ορκίστηκαν στις 2/7.
Το Σωματείο μας αποτελεί το Συνδικαλιστικό Όργανο των εργαζόμενων Βρεφονηπιοκόμων που έχουν αποφοιτήσει από τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας, του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και του ΤΕΙ Ηπείρου. 
Οι νέοι πτυχιούχοι είναι λογικό να μη γνωρίζουν αναλυτικά τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις τους. Εμείς θα είμαστε στη διάθεσή τους για να τους δώσουμε χρήσιμες πληροφορίες για τα πρώτα τους βήματα μέσα στον επαγγελματικό μας χώρο. Για τις απορίες και τους προβληματισμούς που θα τους δημιουργηθούν μπορούν να απευθυνθούν στο Σωματείο μας. Ταυτόχρονα μπορούν να γίνουν τακτικά μέλη του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας και να στηρίξουν ενεργά τις προσπάθειές μας.
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να εγγραφούν στα ενημερωτικά δελτία μας για να λαμβάνουν συνεχή πληροφόρηση για τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας, στέλνοντας μήνυμα με τα στοιχεία τους στο sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com. Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα μέλη του Δ.Σ. κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 5-8 μ.μ. στα γραφεία του Σωματείου μας (Σταδίου 48, 8ος όροφος, Γραφείο 21Ν, Αθήνα, Τηλ: 2155505091 / 6930300952).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

Επείγουσα Ενημέρωση για τις Θεσμοθετημένες Διακοπές Εργασίας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 45
Αθήνα,  07/07/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας ενημερώνει τα μέλη του ότι σε ολοένα και περισσότερους Δήμους ανακοινώνεται σε εργαζόμενους Βρεφονηπιοκόμους ότι θα κληθούν να εργαστούν τον Αύγουστο, είτε σε παιδικούς σταθμούς που θα παραμείνουν ανοιχτοί, είτε σε θέσεις άλλων υπηρεσιών, άσχετων με την ειδικότητά μας.

Οι αποφάσεις αυτές είναι εμφανώς παράνομες και καταχρηστικές καθώς:
-H κείμενη νομοθεσία δεν δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας των Π.Σ. κατά τη διάρκεια των διακοπών εργασίας, οι οποίες έχουν θεσπιστεί γιατί είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και επειδή είναι απαραίτητες για τους εργαζόμενους αλλά και για τα φιλοξενούμενα παιδιά. Κατά συνέπεια οι Βρεφονηπιοκόμοι ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας με την οποία υπηρετούν στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς δικαιούνται τις συγκεκριμένες διακοπές εργασίας.
-Οι Βρεφονηπιοκόμοι έχουν προσληφθεί με συγκεκριμένη ειδικότητα και έχουν παιδαγωγικά καθήκοντα που απορρέουν από την επιστήμη  που έχουν σπουδάσει. Δεν είναι εργαζόμενοι γενικών καθηκόντων για να απασχολούνται όπου έχει ανάγκη ο φορέας.

Ειδικότερα, ο Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (ΦΕΚ- Τεύχος Β΄ αριθμ. φύλλου 497/22-4-2002), δεσμεύει όλους τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα ως προς την εφαρμογή των διακοπών εργασίας, αφού αναφέρει αφενός ότι ορίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας των Π.Σ. (άρθρο 1, παρ. 2) και αφετέρου ότι κάθε Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ρυθμίζει με απόφασή του μόνο ότι δεν περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο κανονισμό (άρθρο 21). Ο ισχύοντας κανονισμός προβλέπει  ξεκάθαρα στο άρθρο 11 ότι η λειτουργία των Π.Σ. αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου και ότι σταθμοί δεν λειτουργούν τον Αύγουστο, τα Χριστούγεννα (από 24/12 έως 5/1), το Πάσχα (Μ. Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά) καθώς και στις επίσημες αργίες. Η Υπουργική Απόφαση δίνει τη δυνατότητα μόνο σε Δήμους τουριστικού ενδιαφέροντος, στους οποίους η απασχόληση των εργαζομένων μητέρων κορυφώνεται κατά τη θερινή περίοδο, να λειτουργούν τους παιδικούς σταθμούς τον Αύγουστο με την απαραίτητη προϋπόθεση όμως να διακόπτουν τη λειτουργία τους συνολικά ένα μήνα κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουνίου-Ιουλίου. Το πιο προκλητικό βέβαια είναι ότι οι Δημοτικές αρχές που δεν αναγνωρίζουν τις διακοπές εργασίας στους εργαζόμενους ισχυρίζονται επιπλέον ότι οι υπάλληλοι τους μπορούν να λαμβάνουν μόνο τις δέκα εργάσιμες μέρες κανονική άδεια κατά έτος (εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης) και όχι την υποχρεωτική κανονική άδεια (τουλάχιστον 20 ημερών) την οποία δικαιούνται όλοι οι υπόλοιποι υπάλληλοι που δεν έχουν διακοπές εργασίας.

Για τους παραπάνω λόγους καλούμε τα μέλη μας να ζητάνε εγγράφως τις συγκεκριμένες αποφάσεις Δημάρχων ή Προέδρων, Δημοτικών ή Διοικητικών Συμβουλίων, να μην εφαρμόζουν παράνομες προφορικές εντολές και να μας ενημερώνουν άμεσα προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης. Θα πρέπει όλοι μαζί να αποτρέψουμε την εφαρμογή μη νόμιμων αποφάσεων και να αντιδράσουμε στην καταστρατήγηση των θεσμοθετημένων διακοπών εργασίας για να μη βρεθούμε στο μέλλον προ τετελεσμένων γεγονότων. Θεωρούμε ότι η συντονισμένη δράση Σωματείου και εργαζομένων μπορεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα αφού υπάρχει η απαιτούμενη τεκμηρίωση του δικαίου των θέσεων μας.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 44
Αθήνα,  02/07/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας ενημερώνει τα μέλη του ότι εκδόθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για Φορείς / Δομές και Ωφελούμενες Μητέρες.
Επιπλέον, σας επισημαίνουμε ότι τα προσωρινά αποτελέσματα των Ωφελούμενων Δομών θα ανακοινωθούν στις 21/7/2014 και τα οριστικά αποτελέσματα στις 24/7/2014.
Σας επισυνάπτουμε τα σχετικά link για την πληρέστερη ενημέρωσή σας:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ