Google+ Badge

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

2η Ανακοίνωση για Μετακίνηση στη Λαμία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 31
Αθήνα,  31/03/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σας ενημερώνει ότι το σημείο συγκέντρωσης, για την αναχώρηση με πούλμαν από την Αθήνα με προορισμό τη Λαμία για την παρακολούθηση της 1ης Παιδαγωγικής Ημερίδας, θα είναι η Πλατεία Συντάγματος. Στις 6 π.μ. θα γίνει η αναχώρηση από την Αθήνα και στις 6 μ.μ. θα ξεκινήσει η επιστροφή από τη Λαμία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα μέλη του Δ.Σ. στο τηλέφωνο 6930300952.
Όσοι ενδιαφέρονται για τη μετακίνηση και δεν έχουν δηλώσει ακόμα συμμετοχή θα πρέπει να αποστείλουν άμεσα μήνυμα με το ονοματεπώνυμό τους στο sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com και να καταθέσουν το ποσό των 15€, είτε στα γραφεία μας (Σταδίου 48, 10564 Αθήνα, 8ος Όροφος, Γραφείο 21Ν) τη Δευτέρα 31/3 & την Πέμπτη 3/4 από τις 5 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., είτε στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας: 08029605089 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, IBAN: GR0601100800000008029605089, SWIFT Τράπεζας (BIC) ETHNGRAA, δηλώνοντας ως αιτιολογία κατάθεσης «ΛΑΜΙΑ» και το ονοματεπώνυμό τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ


Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Ενημέρωση για Δημοσίευση σε ΦΕΚ του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 30
Αθήνα,  29/03/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας σας διαβιβάζει το ΦΕΚ του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
Στο νέο νόμο περιλαμβάνονται διατάξεις για την κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων (άρθρο 1), για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων (άρθρα 20-32), για τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων (άρθρα 40-41), για τον επανέλεγχο μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ (άρθρο 42), για την Ενδοδημοτική Κινητικότητα (άρθρο 51) και για τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των μετατάξεων που είχαν ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2013 (άρθρο 52).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

ΦΕΚ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 29
Αθήνα,  17/03/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας σας διαβιβάζει την Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 7481/25.02.2014 (ΦΕΚ 596/11.03.2014 τεύχος Β΄) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα: «Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2014».
Με τη συγκεκριμένη απόφαση ορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει) σε 5.178 άτομα συνολικά για το έτος 2014.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.«ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Επιστολή προς ΝΠΔΔ Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για Ανανεώσεις ΣΟΧ ΕΣΠΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 26
Αθήνα,  09/03/2014

ΠΡΟΣ: ΝΠΔΔ Πνευματικό-Κοινωνικό-Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

ΘΕΜΑ: Υποβολή Αιτήματος Ανανέωσης Συμβασιούχων Ορισμένου Χρόνου ΕΣΠΑ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αξιότιμοι/-ες κύριοι/-ες,
Το Σωματείο μας αποτελεί το Πανελλήνιο Συνδικαλιστικό Όργανο των Βρεφονηπιοκόμων. Απευθυνόμαστε στο Νομικό σας Πρόσωπο για ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά μέλη του Σωματείου μας που υπηρετούν στον φορέα σας με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα πλαίσια του Προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής» του ΕΣΠΑ. Πιο συγκεκριμένα ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι δεν προβήκατε σε υποβολή αιτήματος ανανέωσης των συμβάσεων αν και είχατε τη δυνατότητα από τη στιγμή που αυτές συνάπτονται στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος.
Σας επισημαίνουμε το γεγονός ότι το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. 3259/30-1-2014 Εγκύκλιο που εξέδωσε για τον Προγραμματισμό των Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού Έτους 2014 στους ΟΤΑ ζητούσε την έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων των φορέων έως τις 10-2-14. Παράλληλα διευκρίνιζε ότι αιτήματα θα έπρεπε να υποβληθούν και για την ανανέωση ήδη υφιστάμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ όπως π.χ. «Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής».
Επιπλέον, επειδή το 2014 αποτελεί έτος Δημοτικών εκλογών καθίσταται ενεργής σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο η αναστολή των προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, για το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται των Αυτοδιοικητικών εκλογών (18 Μαρτίου) και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων (Σεπτέμβριος 2014).
Για αυτούς τους λόγους σας καλούμε να αποφασίσετε άμεσα την αποστολή σχετικού αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου αφενός να εξασφαλίσετε την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ σας για το επόμενο σχολικό έτος και αφετέρου να αποκαταστήσετε την αδικία εις βάρος των μελών μας που ενώ έχουν προσληφθεί με αξιοκρατικά κριτήρια και προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες μέχρι σήμερα, δεν βλέπουν να αναγνωρίζεται το έργο τους όπως σε όλους τους άλλους Δήμους της Επικράτειας.
Απευθυνόμαστε με την παρούσα επιστολή στο Νομικό σας Πρόσωπο γιατί έχουμε άμεσο ενδιαφέρον και έννομο συμφέρον παρέμβασης αφού εκπροσωπούμε τα εργαζόμενα μέλη μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση ΕΛ.ΕΠ.Ε.Π.Α. για Επιστημονικό Συνέδριο στις 15/3/2014


Το Δ.Σ. της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Προσχολικής Αγωγής.σας ενημερώνει ότι το Σάββατο 15/3 θα διοργανωθεί από τα Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη» Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: «Ακαδημαϊκή Αριστεία και Χάρισμα: Καινοτόμες Πρακτικές Προσωποποιημένης Μάθησης» με τη συνεργασία της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Προσχολικής Αγωγής. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Τύπου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Φραγκούδη 11 & Αλέξανδρου Πάντου, Καλλιθέα, Αθήνα) και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Θα χορηγηθούν Πιστοποιητικά Παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου
Πρόγραμμα Συνεδρίου


Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σ.Β.Ε.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 25
Αθήνα,  05/03/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας καλεί τα μέλη του Σωματείου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη 13/03/2014, από τις 16:30 έως τις 19:30, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας «Ε.Κ.Α.» (3ης Σεπτεμβρίου 48Β, 2ος Όροφος, Αθήνα), σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού του Σωματείου μας. Η παρουσία όλων σας κρίνεται απαραίτητη!

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Διοικητικός Απολογισμός 2013.
 2. Οικονομικός Απολογισμός 2013.
 3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 2013.
 4. Ενημέρωση για τις Δράσεις του Σ.Β.Ε.
 5. Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας και Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας Δήμων και Νομικών Προσώπων τους.
 6. Τήρηση Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών του Υπουργείου Εσωτερικών.
 7. Άδειες και Ωράριο Εργασίας του Προσωπικού των Παιδικών Σταθμών.
 8. Διαθεσιμότητα Εκπαιδευτικών του Κλάδου μας.
 9. Κρίσεις Προϊσταμένων και Επιδόματα Θέσεων Ευθύνης.
 10. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας για Μισθολογική Εξέλιξη.
 11. Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τους Παιδικούς Σταθμούς.
 12. Διορισμοί Επιτυχόντων σε Προκηρύξεις για Μόνιμο Προσωπικό.
 13. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για τους Όρους Αμοιβής και Απασχόλησης του Κλάδου μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Επισημάνσεις Σχετικά με τους Περιορισμούς της Προεκλογικής Περιόδου.

Απαγόρευση λήψης αποφάσεων – δημόσιες συμβάσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
Ο ανωτέρω περιορισμός αφορά μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι το Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή, τα οποία, σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται παρακάτω, είναι διακριτά όργανα από το Δημοτικό Συμβούλιο και συνεπώς, μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις, χωρίς κάποιο περιορισμό.
Όσον αφορά ειδικότερα τις δημόσιες συμβάσεις, με την υπ' αριθ.57960/7.10.2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. είχε διευκρινιστεί ότι ο Δήμαρχος και η Δημαρχιακή Επιτροπή, ως διακριτά όργανα διοίκησης των Δήμων από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά το άρθρο 19, παρ. 1 του ΚΔΚ, ασκούν για όλο το εναπομείναν διάστημα της διανυόμενης δημοτικής περιόδου αρμοδιότητες που συμπλέκονται με τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση κατακύρωσης ή έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης και αφορούν πράξεις που έχουν ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και πράξεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, καθώς και αρμοδιότητες που συμπλέκονται με κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ.
Τα ανωτέρω ισχύουν για όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες (όχι μόνο για όσες είναι συγχρηματοδοτούμενες).
Όσον αφορά τα Ν.Π.Δ.Δ., στην ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 56846/10.11.2010 επισημαίνεται ότι οι αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κατά το διάστημα του ενός μήνα που προηγείται των δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, θα πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα τους περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία για το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο αποτελεί το κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο των δήμων. Στο πλαίσιο αυτό, τα διοικητικά συμβούλια των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις εφόσον πρόκειται για τα τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας των νομικών αυτών προσώπων, την κάλυψη υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσμίες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τα θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
Προσλήψεις προσωπικού 
Όσον αφορά τις προσλήψεις προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ 1, 2 &3 του Ν.2190/94 ορίζονται τα εξής:
«1. Κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/94, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.
2. Διαδικασίες σχετικές με τις κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγορευμένες μεταβολές, οι οποίες είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών, διακόπτονται.
3. Κατ' εξαίρεση από τις προηγούμενες παραγράφους επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες ανάγκες που δημιουργούνται από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές μεγάλης έκτασης».
Επίσης, σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 28 του Ν. 2190/94, ειδικώς για το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι παρ. 1 και 2 έχουν εφαρμογή κατά το χρονικό διάστημα των τριάντα ημερών πριν από τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των οργανισμών αυτών έως την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους.
Όμως με τη μεταγενέστερη διάταξη του άρθρου 17 ν. 3870/2010, οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α') ισχύουν για το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, με εξαίρεση το διορισμό των αποφοίτων των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας.
Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι στο νομοσχέδιο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» που θα κατατεθεί άμεσα στη βουλή, τις επόμενες μέρες, θεωρείται βέβαιο ότι τελικά θα περιλαμβάνεται διάταξη σχετικά με το χρονικό διάστημα ισχύος της αναστολής των προσλήψεων κατά την προεκλογική περίοδο, που θα μειώνει εκ νέου το χρόνο αναστολής των προσλήψεων στον ένα μήνα πριν τις δημοτικές εκλογές και έως την ανάληψη καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής καθώς και ότι θα προβλέπει, για την πρώτη εφαρμογή του νόμου, την άρση των περιορισμών για το προσωπικό ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.
Θεωρούμε ότι η ρύθμιση αυτή είναι αυτονόητη, διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν υπάρχει πιθανότητα να προλάβει να προχωρήσει κανένας φορέας σε προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τον
γ. Κανονικές άδειες υπαλλήλων κατά την προεκλογική περίοδο
Σχετικά με τη χορήγηση κανονικών αδειών κατά την προεκλογική περίοδο, με την εγκ.23/50056/03.09.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ διευκρινίστηκε ότι οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), που αναφέρονται στη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών, δεν απαγορεύουν τη χορήγηση κανονικών αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς και τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης από τις ίδιες διατάξεις, δεν ορίζεται ότι οι σχετικές απαγορευτικές για το θέμα αυτό διατάξεις του άρθρου 106 της Νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (Π.Δ. 96/2007 ΦΕΚ 116 Α΄) [πλέον106 του ΠΔ 26/2012] έχουν ανάλογη εφαρμογή στις εκλογές για την ανάδειξη των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών.
Επομένως κανονικές άδειες απουσίας χορηγούνται στους δικαιούχους δημόσιους υπαλλήλους, στρατιωτικούς και τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών εκλογών.
Ωστόσο, επειδή μαζί με τις δημοτικές εκλογές θα διεξαχθούν και οι ευρωεκλογές μπορεί να τεθούν σε εφαρμογή οι ανωτέρω διατάξεις για την ανάκληση και απαγόρευση των αδειών, διότι η παρ.1 του άρθρου 9 του Ν.1180/1981 (Περί εκλογής Ευρωβουλευτών κλπ διατάξεων) ορίζει ότι «Δι` αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών δύναται να τεθούν εις εφαρμογήν και αι περί ανακλήσεως και απαγορεύσεως κανονικών αδειών διατάξεις του άρθρου 96 της αυτής ως ανώ Νομοθεσίας.».

Πηγή: ΔήμοςΝΕΤ

Εγκύκλιος ΙΚΑ για το «Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα».

Σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση για Μετακίνηση στη Λαμία για την Παρακολούθηση της Ημερίδας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 23
Αθήνα,  04/03/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι για τη μετακίνηση όσων επιθυμούν να μεταβούν από την Αθήνα στη Λαμία για να παρακολουθήσουν τις εργασίες της 1ης Παιδαγωγικής Ημερίδας «Σύγχρονες Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Πράξης», θα μισθωθεί πούλμαν το οποίο θα αναχωρήσει και θα επιστρέψει αυθημερόν στην Αθήνα.
Οι ώρες αναχώρησης από την Αθήνα και από τη Λαμία θα είναι 6 π.μ. και 6 μ.μ. αντίστοιχα ενώ η μετακίνηση θα κοστίσει 15€ για το κάθε άτομο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μήνυμα με το ονοματεπώνυμό τους στο sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com και να καταθέσουν το συγκεκριμένο ποσό μέχρι τη Δευτέρα 17/3, είτε στα γραφεία μας (Σταδίου 48, 10564 Αθήνα, 8ος Όροφος, Γραφείο 21Ν) κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από τις 5 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., είτε στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας: 08029605089 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, IBAN: GR0601100800000008029605089, SWIFT Τράπεζας (BIC) ETHNGRAA, δηλώνοντας ως αιτιολογία κατάθεσης «ΛΑΜΙΑ» και το ονοματεπώνυμό τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014

Επιστολή προς το Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α. Ναυπλιέων για τις Κανονικές Άδειες των ΣΟΧ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 21
Αθήνα,  25/02/2014

ΠΡΟΣ: Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α. Ναυπλιέων.
ΘΕΜΑ:Κανονική άδεια με αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 177 του ΚΚΔΚΥ (Ν. 3584/2007), για την κανονική άδεια με αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών δεν ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 55 του ιδίου κώδικα που εφαρμόζονται στο μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό (που έχει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας), αλλά η εργατική νομοθεσία. Με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004, στο οποίο προστέθηκε η νέα παρ.1β του Α.Ν.539/1945, καθιερώνεται από το πρώτο ημερολογιακό έτος υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου αναλογία – ποσοστό των ηµερών αδείας που δικαιούται ο μισθωτός, βάσει του χρονικού διαστήματος απασχόλησης στο έτος αυτό. Η αναλογία της χορηγούμενης αδείας, η οποία υπολογίζεται βάσει ετήσιας άδειας 20 εργάσιμων ημερών για 12 μήνες απασχόλησης, θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη έως την 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους πρόσληψης ακόμη και αν δεν έχει ζητηθεί από τους εργαζόμενους (άρ.4 του Α.Ν.539/1945, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.15 του άρ.3 του Ν.4504/1966). Υπενθυμίζεται ότι, σύµφωνα µε τα προβλεπόμενα στο άρ.3 του Ν.∆.3755/1957, καθώς και τη σχετική νοµολογία, σε περίπτωση µη χορήγησης από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσµα, αµέλεια), της άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού έτους, υποχρεούται να καταβάλλει σ’ αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας µε προσαύξηση 100%. Επιπλέον, κάθε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου περί εγκατάλειψης ή παραίτησης από το δικαίωμα της άδειας, θεωρείται ανύπαρκτη, έστω και αν προβλέπει την καταβολή σ' αυτόν, προσαυξημένης αποζημίωσης (άρθρο 5 παρ. 1 ΑΝ. 539/45).
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 4147/2013 ορίζεται ότι μέχρι τη σύνταξη νέων κανονισμών λειτουργίας, οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων ή μεταφέρθηκαν στους δήμους, ή συστήνονται εντός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου του δήμου ή ως υπηρεσία του δήμου, εξακολουθούν να λειτουργούν με τον υφιστάμενο Πρότυπο κανονισμό Λειτουργίας (ΦΕΚ-τεύχος Β΄-αρ. φύλλου 497/22-4-2002) που προβλέπει διακοπές εργασίας τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και τον Αύγουστο. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περιοχές που η απασχόληση των εργαζομένων μητέρων κορυφώνεται κατά τη θερινή περίοδο ο Παιδικός Σταθμός μπορεί να λειτουργεί τον μήνα Αύγουστο μόνο αν διακόπτει τη λειτουργία του συνολικά ένα μήνα κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουνίου – Ιουλίου.
Επομένως, τα μέλη μας δικαιούνται αναλογία αδείας, υπολογιζόμενη με βάση την ετήσια κανονική άδεια των 20 εργασίμων ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας (άρθρο 1 του Ν. 3302/2004), την οποία πρέπει να λάβουν σε ημέρες κατά τις οποίες έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν (εκτός των διαστημάτων που οι Παιδικοί Σταθμοί παραμένουν κλειστοί). Σε περίπτωση μη χορήγησης της δικαιούμενης αδείας λόγω υπηρεσιακών αναγκών, προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 177 του Ν. 3584/2007 που ισχύει για όλους τους συμβασιούχους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ.
Σας επισημαίνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών μας κοινοποίησε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12694/5.8.2013 ερώτημα που απευθυνόταν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και αφορούσε την αποζημίωση αδείας. Στο έγγραφο αναφερόταν ρητά ότι σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3584/2007 το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών δικαιούται την κανονική άδεια με αποδοχές της εργατικής νομοθεσίας (Ν. 3302/2004, αρ. 1) και ότι σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας προβλέπεται από τη παρ. 3 του ίδιου άρθρου η αποζημίωση του μισθωτού με 2 ημερομίσθια ανά μήνα απασχόλησης. Παράλληλα επισημαινόταν ότι η χρήση της ανωτέρω άδειας δεν γίνεται κατά τη διάρκεια των διακοπών εργασίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών αλλά σε ημέρες λειτουργίας τους. Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών ζητούσε να πληροφορηθεί αν μετά τον καθορισμό των αποδοχών του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο, έχει καταργηθεί το δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση μη χορήγησης της κανονικής άδειας.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απάντησε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/75615/0022/13.8.2013 έγγραφό του ότι οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους ως αποζημίωση 2 ημερομίσθια για κάθε μήνα απασχόλησης αν δεν έχουν λάβει την κανονική τους άδεια. Γνωμοδότησε ότι οι διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3584/2007 εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ισχύ των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου αφού τα θέματα των αδειών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του οικείου κώδικα και όχι από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011. Τέλος, επεσήμανε ότι οι Υπηρεσίες οφείλουν να χορηγούν τις άδειες και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να τις αντικαθιστούν με την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης.
Απευθυνόμαστε με την παρούσα επιστολή στο Νομικό σας Πρόσωπο γιατί έχουμε άμεσο ενδιαφέρον και έννομο συμφέρον παρέμβασης αφού εκπροσωπούμε τα εργαζόμενα μέλη μας, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη χορήγηση αδειών.
Σας επισυνάπτουμε τα σχετικά έγγραφα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Επιστολή προς το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής για τις Κανονικές Άδειες των ΣΟΧ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 101
Αθήνα,  15/12/2013

ΠΡΟΣ: -Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής.
ΣΧΕΤ.: Κανονική άδεια με αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 177 του ΚΚΔΚΥ (Ν. 3584/2007), για την κανονική άδεια με αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών δεν ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 55 του ιδίου κώδικα που εφαρμόζονται στο μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό (που έχει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας), αλλά η εργατική νομοθεσία. Με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004, στο οποίο προστέθηκε η νέα παρ.1β του Α.Ν.539/1945, καθιερώνεται από το πρώτο ημερολογιακό έτος υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου αναλογία – ποσοστό των ηµερών αδείας που δικαιούται ο μισθωτός, βάσει του χρονικού διαστήματος απασχόλησης στο έτος αυτό. Η αναλογία της χορηγούμενης αδείας, η οποία υπολογίζεται βάσει ετήσιας άδειας 20 εργάσιμων ημερών για 12 μήνες απασχόλησης, θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη έως την 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους πρόσληψης ακόμη και αν δεν έχει ζητηθεί από τους εργαζόμενους (άρ.4 του Α.Ν.539/1945, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.15 του άρ.3 του Ν.4504/1966). Υπενθυμίζεται ότι, σύµφωνα µε τα προβλεπόμενα στο άρ.3 του Ν.∆.3755/1957, καθώς και τη σχετική νοµολογία, σε περίπτωση µη χορήγησης από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσµα, αµέλεια), της άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού έτους, υποχρεούται να καταβάλλει σ’ αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας µε προσαύξηση 100%.
Επομένως, τα μέλη μας δικαιούνται αναλογία αδείας, υπολογιζόμενη με βάση την ετήσια κανονική άδεια των 20 εργασίμων ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας (άρθρο 1 του Ν. 3302/2004), την οποία πρέπει να λάβουν σε ημέρες κατά τις οποίες έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν (εκτός των διαστημάτων που οι Παιδικοί Σταθμοί παραμένουν κλειστοί). Σε περίπτωση μη χορήγησης της δικαιούμενης αδείας λόγω υπηρεσιακών αναγκών, προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 177 του Ν. 3584/2007 που ισχύει για όλους τους συμβασιούχους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ.
Σας επισημαίνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών μας κοινοποίησε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12694/5.8.2013 ερώτημα που απευθυνόταν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και αφορούσε την αποζημίωση αδείας. Στο έγγραφο αναφερόταν ρητά ότι σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3584/2007 το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών δικαιούται την κανονική άδεια με αποδοχές της εργατικής νομοθεσίας (Ν. 3302/2004, αρ. 1) και ότι σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας προβλέπεται από τη παρ. 3 του ίδιου άρθρου η αποζημίωση του μισθωτού με 2 ημερομίσθια ανά μήνα απασχόλησης. Παράλληλα επισημαινόταν ότι η χρήση της ανωτέρω άδειας δεν γίνεται κατά τη διάρκεια των διακοπών εργασίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών αλλά σε ημέρες λειτουργίας τους. Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών ζητούσε να πληροφορηθεί αν μετά τον καθορισμό των αποδοχών του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο, έχει καταργηθεί το δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση μη χορήγησης της κανονικής άδειας.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απάντησε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/75615/0022/13.8.2013 έγγραφό του ότι οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους ως αποζημίωση 2 ημερομίσθια για κάθε μήνα απασχόλησης αν δεν έχουν λάβει την κανονική τους άδεια. Γνωμοδότησε ότι οι διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3584/2007 εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ισχύ των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου αφού τα θέματα των αδειών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του οικείου κώδικα και όχι από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011. Τέλος, επεσήμανε ότι οι Υπηρεσίες οφείλουν να χορηγούν τις άδειες και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να τις αντικαθιστούν με την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης.
Απευθυνόμαστε με την παρούσα επιστολή στο Νομικό σας Πρόσωπο γιατί έχουμε άμεσο ενδιαφέρον και έννομο συμφέρον παρέμβασης αφού εκπροσωπούμε τα εργαζόμενα μέλη μας, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη χορήγηση αδειών.
Σας επισυνάπτουμε τα σχετικά έγγραφα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ