Google+ Badge

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Ανακοίνωση για Προσλήψεις Έκτακτου Προσωπικού Έτους 2014

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 7
Αθήνα,  30/01/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας διαβιβάζουμε την Εγκύκλιο με αριθ. πρωτ.: οικ. 3259/30-1-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών για τον Προγραμματισμό των Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού Έτους 2014 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης μαζί με τα Παραρτήματά της:
Στην απόφαση αναφέρεται ότι οι φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, ΝΠΙΔ αυτών κλπ.) παρακαλούνται για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για προσλήψεις έκτακτου προσωπικού έτους 2014. Από τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.7 του ν.3833/2010 όπως ισχύει (εδαφ.2 της υποπαραγράφου Ζ5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012), προβλέπεται ότι οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για τη σύναψη συμβάσεων έργου στους φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών θα είναι μειωμένες κατά 20% για το 2014 σε σχέση με το 2013. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων. Αιτήματα θα πρέπει να υποβληθούν και για την ανανέωση ήδη υφιστάμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ όπως π.χ. «Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής».
Οι φορείς θα πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους σύμφωνα με τις διαδικασίες που παρατίθενται στα Παραρτήματα, ανάλογα με το είδος του αιτήματος, για το προσωπικό ορισμένου χρόνου το αργότερο έως 10-2-14 στο Υπουργείο Εσωτερικών και για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου έως 17-2-14 στο ΑΣΕΠ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» προκηρύσσει με την ΣΟΧ 1/2014  την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων, με  σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2014 με δυνατότητα παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
1. ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Θέσεις  δυο (2)
2. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ - ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ Θέσεις δυο (2)
Η αίτηση απευθύνεται στο Νομικό Πρόσωπο «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» (Κίμωνος 11 & Παγκάλου  Ελευσίνα TK.19200 τηλ.  210-5565619 Βουκουβαλίδης Κλεάνθης).
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι δέκα μέρες ( υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  ήτοι από 30-1-2014 έως  10-2-2014.

Για πληροφορίες στο τηλ.  210-5565619 

Ανακοίνωση
Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα

Καταγραφή και Επικαιροποίηση Στοιχείων Επιτυχόντων σε Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 6
Αθήνα,  30/01/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας  ενημερώνει ότι εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ πρόσκληση για όσους περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά βάσει διαδικασιών πλήρωσης θέσεων Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΑΣΕΠ ή των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και δεν διορίστηκαν μέχρι σήμερα, προκειμένου να καταγράψουν/επικαιροποιήσουν τα τρέχοντα στοιχεία και προσόντα τους (τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσσες) στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΑΣΕΠ που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του (www.asep.gr) από σήμερα, Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014 έως και την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 21:00. Η πρόσκληση απευθύνεται και σε όσους έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση-αναπλήρωση αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά, και παραμένουν αδιόριστοι μέχρι σήμερα.

Επισημαίνεται ότι η καταγραφή στοιχείων-προσόντων προϋποθέτει την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ. Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε αυτές (δηλαδή όσοι δεν διαθέτουν ήδη όνομα μέλους και κωδικό πρόσβασης στις online υπηρεσίες) πρέπει προηγουμένως να ταυτοποιηθούν στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), στη διαδρομή: Online Υπηρεσίες → Αίτηση ταυτοποίησης Υποψηφίων. Για την ταυτοποίηση απαιτείται η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο οποίο, με την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης ταυτοποίησης, θα αποσταλούν οι κωδικοί πρόσβασης που θα επιτρέπουν την είσοδο στο σύστημα καθώς επίσης και σχετικός σύνδεσμος ενεργοποίησης του λογαριασμού.

Οι ενδιαφερόμενοι χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης πρέπει ακολουθώντας τη διαδρομή Online Υπηρεσίες-> Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων, να επιλέξουν «Νέα Αίτηση» και στο πεδίο «Διαγωνισμός/Προκήρυξη» να επιλέξουν «Καταγραφή/Επικαιροποίηση μη Διορισθέντων Επιτυχόντων». Για την ορθή συμπλήρωση των πεδίων της εφαρμογής παρέχονται στους υποψηφίους ηλεκτρονικά αναλυτικές οδηγίες, ειδικά κείμενα βοήθειας, δυνατότητα επιλογής από λίστες τιμών και παραδείγματα συμπλήρωσης ανά πεδίο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν με ακρίβεια και πληρότητα τα πεδία της εφαρμογής που αντιστοιχούν στα στοιχεία και προσόντα τους (τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσσες).
.
Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση των πεδίων της εφαρμογής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Τηλ. 2131319100)
Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00, στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ (Τηλ. 2131319137, 132, 141, 124, 131).

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται όταν εμφανιστεί στην οθόνη η σχετική ειδοποίηση «επιτυχούς υποβολής» και ο αριθμός πρωτοκόλλου συνοδευόμενος από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στο e-mail που δήλωσαν οι ενδιαφερόμενοι.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ


Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Επιστολή για Διορισμούς Επιτυχόντων ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 4
Αθήνα,  26/01/2014

ΠΡΟΣ:-Υπουργό Εσωτερικών κ. Ι. Μιχελάκη.
-Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κ. Μητσοτάκη.
ΣΧΕΤ.: Διορισμοί επιτυχόντων ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,
Το Σωματείο μας αποτελεί το Πανελλήνιο Πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο των Βρεφονηπιοκόμων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σας αποστέλλουμε τη συγκεκριμένη επιστολή για να αναδείξουμε ένα χρόνιο ζήτημα που απασχολεί τον κλάδο μας και υπάγεται στις αρμοδιότητες των Υπουργείων σας, προκειμένου να αναλάβετε άμεσα σχετικές πρωτοβουλίες για τη διευθέτησή του.
Πιο συγκεκριμένα, πολλά μέλη μας είναι επιτυχόντες σε διαγωνισμούς φορέων για μόνιμο προσωπικό που είχαν διεξαχθεί μέχρι και το 2009, υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Όπως γνωρίζεται για τις προσλήψεις και τους διορισμούς του μόνιμου προσωπικού της κατηγορίας ΤΕ στους ΟΤΑ εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010. Η ρύθμιση αυτή, δίνει τη δυνατότητα στους ΟΤΑ να πραγματοποιούν προσλήψεις και διορισμούς, στα πλαίσια όμως των περιορισμών που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010. Δυστυχώς στο χώρο των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών από το 2010 μέχρι σήμερα, που εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του συγκεκριμένου Νόμου, δεν έχει τηρηθεί σε καμία περίπτωση ο λόγος 1/5 (προσλήψεις-αποχωρήσεις) στις Υπουργικές Αποφάσεις κατανομής προσωπικού και για αυτό έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία τους.
Για το ζήτημα αυτό είχαμε αποστείλει στους προκατόχους σας Υπουργούς τις υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 1285/9-4-2013 (του Γραφείου Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) και 3136/17-6-2013 (του Γραφείου Υπουργού Εσωτερικών) σχετικές επιστολές, στις οποίες αναφέραμε μεταξύ άλλων ότι πολλοί Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί θα αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα λειτουργίας και δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας. Παρά το γεγονός όμως ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε, τα Υπουργεία σας δεν έχουν προβεί σε καμία ουσιαστική ενέργεια.
Θεωρούμε ότι στις Υπουργικές Αποφάσεις κατανομής προσωπικού από εδώ και στο εξής επιβάλλεται να υπάρχει μεγάλος αριθμός ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, οι οποίοι αποτελούν εξειδικευμένο προσωπικό με αυξημένα τυπικά προσόντα που μπορεί να στηρίξει και να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. Τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν τεράστια προβλήματα με τα υπεράριθμα παιδιά και την έλλειψη προσωπικού, τα οποία προστίθενται στο απάνθρωπο ωράριο και επηρεάζουν σαφέστατα το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για αυτό σας ζητάμε να προβείτε σαν αρμόδια Υπουργεία σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να έχουν προτεραιότητα στις αποφάσεις κατανομής που θα εκδοθούν οι εκκρεμότητες των διορισμών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.
Επιπλέον πιστεύουμε ότι από τη στιγμή που είναι δεδομένη η σπουδαιότητα της παιδαγωγικής διαδικασίας αλλά και η σημαντικότητα των κοινωνικών δομών, μπορείτε να αποφασίσετε την εξαίρεση των προσλήψεων και των διορισμών τακτικού προσωπικού στους Παιδικούς Σταθμούς από το άρθρο 11 του Ν. 3833/2010. Με την απόφαση αυτή θα δίνεται η δυνατότητα στους συγκεκριμένους φορείς να προσλάβουν νέο τακτικό προσωπικό, καθώς με το ήδη υπηρετούν προσωπικό (ακόμα και να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες διορισμών) ενδέχεται οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί σε σύντομο χρονικό διάστημα να μην μπορούν καν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στην αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για συνάντηση προκειμένου να σας εκθέσουμε αναλυτικότερα τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ


Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αμφίπολης

Το ΝΠΔΔ του Δήμου Αμφίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση. Αιτήσεις υποβάλλονται από 2 έως και 11 Φεβρουαρίου 2014, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του ΝΠΔΔ στη διεύθυνση: Ροδολίβος Σερρών, Κ. Κιορπέ 22, Τ.Κ. 62041.

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού του Δήμου Ναυπακτίας

Επιστολή για Δημοσίευση σε ΦΕΚ των ανανεώσεων συμβάσεων ΙΔΟΧ μέσω ΕΣΠΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 3
Αθήνα,  26/01/2014

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
ΣΧΕΤ.: Δημοσίευση σε ΦΕΚ των ανανεώσεων συμβάσεων ΙΔΟΧ μέσω ΕΣΠΑ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Η παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012 αναφέρει ότι οι πράξεις πρόσληψης και λύσης της σύμβασης εργασίας για οποιονδήποτε λόγο του προσωπικού που υπηρετεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α α' και β' βαθμού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σε αρκετές περιπτώσεις όμως που οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ανανεώνονται με απόφαση της ΠΥΣ 33/2006, καθώς συνάπτονται στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής» και παρά το γεγονός ότι οι πράξεις των προσλήψεων έχουν ήδη δημοσιευτεί σε ΦΕΚ όταν έγιναν, υπάρχει εκ νέου απαίτηση των Δήμων ή των Επιτρόπων τους για δημοσίευση και της ανανέωσης σε ΦΕΚ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σημειώνονται πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές των μελών μας που υπηρετούν στους ΟΤΑ με τις συγκεκριμένες συμβάσεις.
Για αυτό σας καλούμε να μας απαντήσετε αν απαιτείται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και των πράξεων ανανέωσης των συγκεκριμένων συμβάσεων που λήγουν στις 31/8 του κάθε έτους και ανανεώνονται από 1/9 έως 31/8 του επόμενου έτους.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση  ευρωπαϊκού προγράμματος για την  Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», του Ε. Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Εγγραφή στον Σύλλογο Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας

Ο Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας είναι ένα Πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Σωματείο, οργανωμένο με βάση το επάγγελμα που ασκεί ο εργαζόμενος. Οι εργαζόμενοι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 7 του Ν. 1264/82, έχουν δικαίωμα να γίνουν μέλη μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και μιας του επαγγελματικού κλάδου απασχόλησής τους, εφόσον έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις των καταστατικών τους. Κατά συνέπεια, κάθε εργαζόμενος επιτρέπεται να συμμετέχει σε δύο συνδικαλιστικά σωματεία (ένα εργοστασιακό ή επιχειρησιακό και ένα κλαδικό ή ομοιοεπαγγελματικό), ενώ δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ταυτόχρονης συμμετοχής των εργαζομένων σε αστικά σωματεία και σε συνδικαλιστικά σωματεία.

Τακτικά μέλη του Σωματείου μας μπορούν να εγγραφούν όλοι οι απόφοιτοι Βρεφονηπιοκόμοι με πτυχίο Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Επιπλέον, απόφοιτοι με ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Έκτακτα μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν οι σπουδαστές των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, χωρίς να έχουν οικονομικές υποχρεώσεις προς το Σωματείο και χωρίς να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Τα έκτακτα μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να μετέχουν στις συζητήσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Για να εγγραφείτε στο Σωματείο μας θα πρέπει να συμπληρώσετε και στη συνέχεια να αποστείλετε ή να καταθέσετε την αίτηση που σας επισυνάπτουμε στα γραφεία του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας (Σταδίου 48 Αθήνα, T.K. 10564, Γραφείο 21Ν, 8ος ΟΡΟΦΟΣ). Τα γραφεία λειτουργούν κάθε Τρίτη από τις 5 έως τις 8 μ.μ. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή θα πρέπει να καταβάλλετε το ποσό των 15 ευρώ (3 ευρώ για την εγγραφή και 12 ευρώ για την ετήσια συνδρομή) στα γραφεία μας ή στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας: 08029605089 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, IBAN: GR0601100800000008029605089, SWIFT Τράπεζας (BIC) ETHNGRAA.

Καταστατικό
Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για ΣΒΕ

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας»

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2014 για τη πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση  της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του  επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, που εδρεύει στον Πεντάλοφο του Δ. Ωραιοκάστρου.  


Ανακοίνωση
Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα

Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

Επιστολή προς το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α) ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ για τις Κανονικές Άδειες των ΣΟΧ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 106
Αθήνα,  20/12/2013

ΠΡΟΣ: ΝΠΔΔ Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α) ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.

ΣΧΕΤ.: Κανονική άδεια με αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 177 του ΚΚΔΚΥ (Ν. 3584/2007), για την κανονική άδεια με αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών δεν ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 55 του ιδίου κώδικα που εφαρμόζονται στο μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό (που έχει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας), αλλά η εργατική νομοθεσία. Με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004, στο οποίο προστέθηκε η νέα παρ.1β του Α.Ν.539/1945, καθιερώνεται από το πρώτο ημερολογιακό έτος υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου αναλογία – ποσοστό των ηµερών αδείας που δικαιούται ο μισθωτός, βάσει του χρονικού διαστήματος απασχόλησης στο έτος αυτό. Η αναλογία της χορηγούμενης αδείας, η οποία υπολογίζεται βάσει ετήσιας άδειας 20 εργάσιμων ημερών για 12 μήνες απασχόλησης, θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη έως την 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους πρόσληψης ακόμη και αν δεν έχει ζητηθεί από τους εργαζόμενους (άρ.4 του Α.Ν.539/1945, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.15 του άρ.3 του Ν.4504/1966). Υπενθυμίζεται ότι, σύµφωνα µε τα προβλεπόμενα στο άρ.3 του Ν.∆.3755/1957, καθώς και τη σχετική νοµολογία, σε περίπτωση µη χορήγησης από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσµα, αµέλεια), της άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού έτους, υποχρεούται να καταβάλλει σ’ αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας µε προσαύξηση 100%. Επιπλέον, κάθε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου περί εγκατάλειψης ή παραίτησης από το δικαίωμα της άδειας, θεωρείται ανύπαρκτη, έστω και αν προβλέπει την καταβολή σ' αυτόν, προσαυξημένης αποζημίωσης (άρθρο 5 παρ. 1 ΑΝ. 539/45).
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 4147/2013 ορίζεται ότι μέχρι τη σύνταξη νέων κανονισμών λειτουργίας, οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων ή μεταφέρθηκαν στους δήμους, ή συστήνονται εντός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου του δήμου ή ως υπηρεσία του δήμου, εξακολουθούν να λειτουργούν με τον υφιστάμενο Πρότυπο κανονισμό Λειτουργίας (ΦΕΚ-τεύχος Β΄-αρ. φύλλου 497/22-4-2002) που προβλέπει διακοπές εργασίας τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και τον Αύγουστο. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περιοχές που η απασχόληση των εργαζομένων μητέρων κορυφώνεται κατά τη θερινή περίοδο ο Παιδικός Σταθμός μπορεί να λειτουργεί τον μήνα Αύγουστο μόνο αν διακόπτει τη λειτουργία του συνολικά ένα μήνα κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουνίου – Ιουλίου.
Επομένως, τα μέλη μας δικαιούνται αναλογία αδείας, υπολογιζόμενη με βάση την ετήσια κανονική άδεια των 20 εργασίμων ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας (άρθρο 1 του Ν. 3302/2004), την οποία πρέπει να λάβουν σε ημέρες κατά τις οποίες έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν (εκτός των διαστημάτων που οι Παιδικοί Σταθμοί παραμένουν κλειστοί). Σε περίπτωση μη χορήγησης της δικαιούμενης αδείας λόγω υπηρεσιακών αναγκών, προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 177 του Ν. 3584/2007 που ισχύει για όλους τους συμβασιούχους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ.
Σας επισημαίνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών μας κοινοποίησε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12694/5.8.2013 ερώτημα που απευθυνόταν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και αφορούσε την αποζημίωση αδείας. Στο έγγραφο αναφερόταν ρητά ότι σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3584/2007 το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών δικαιούται την κανονική άδεια με αποδοχές της εργατικής νομοθεσίας (Ν. 3302/2004, αρ. 1) και ότι σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας προβλέπεται από τη παρ. 3 του ίδιου άρθρου η αποζημίωση του μισθωτού με 2 ημερομίσθια ανά μήνα απασχόλησης. Παράλληλα επισημαινόταν ότι η χρήση της ανωτέρω άδειας δεν γίνεται κατά τη διάρκεια των διακοπών εργασίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών αλλά σε ημέρες λειτουργίας τους. Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών ζητούσε να πληροφορηθεί αν μετά τον καθορισμό των αποδοχών του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο, έχει καταργηθεί το δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση μη χορήγησης της κανονικής άδειας.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απάντησε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/75615/0022/13.8.2013 έγγραφό του ότι οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους ως αποζημίωση 2 ημερομίσθια για κάθε μήνα απασχόλησης αν δεν έχουν λάβει την κανονική τους άδεια. Γνωμοδότησε ότι οι διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3584/2007 εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ισχύ των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου αφού τα θέματα των αδειών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του οικείου κώδικα και όχι από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011. Τέλος, επεσήμανε ότι οι Υπηρεσίες οφείλουν να χορηγούν τις άδειες και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να τις αντικαθιστούν με την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης.
Απευθυνόμαστε με την παρούσα επιστολή στο Νομικό σας Πρόσωπο γιατί έχουμε άμεσο ενδιαφέρον και έννομο συμφέρον παρέμβασης αφού εκπροσωπούμε τα εργαζόμενα μέλη μας, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη χορήγηση αδειών.
Σας επισυνάπτουμε τα σχετικά έγγραφα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Ανακοίνωση για Έκπτωση 23% στις Ετήσιες Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών του ΟΑΣΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 2
Αθήνα,  15/01/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας ενημερώνει τα μέλη του ότι θα μπορούν να προμηθευτούν ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών του ΟΑΣΑ με έκπτωση 23%. Οι κάρτες αυτές θα ισχύουν από 1/2/2014 έως 31/1/2015.
Πιο συγκεκριμένα: Οι ετήσιες κάρτες των 200€ που ισχύουν για ελεύθερη μετακίνηση με τα λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ (εξαιρούνται οι γραμμές express του Αεροδρομίου και το τμήμα Βάρκιζα-Σαρωνίδα της γραμμής Αθήνα – Σαρωνίδα express) θα κοστίζουν 154€. Οι ετήσιες κάρτες των 450€ που ισχύουν για ελεύθερη μετακίνηση με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα του ΟΑΣΑ (λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ, ηλεκτρικός, μετρό και προαστιακός στην περιοχή ευθύνης του (στο Μετρό έως στο σταθμό Κορωπίου και στον Προαστιακό στο τμήμα του Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί) θα κοστίζουν 346,50€.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία του Σωματείου μας κατά το χρονικό διάστημα από 16/1 έως και 24/1 (5-8 μ.μ.), τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας για να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση προσκομίζοντας το χρηματικό ποσό της κάρτας που επιθυμούν και μία φωτογραφία τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

Ανακοίνωση για Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων στις Κατατακτήριες Εξετάσεις

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 1
Αθήνα,  13/01/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων του Σωματείου μας, αναφορικά με το θέμα των κατατακτηρίων εξετάσεων, σας ενημερώνουμε ότι έπειτα από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης Φ1/192329/Β3/16.12.2013 «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 3185, τ. Β') ισχύουν τα εξής:
Tο ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Δεν επιτρέπεται επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλη κατηγορία κατατάξεων ούτε υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων.
Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε 3 μαθήματα, το δε εξάμηνο κατάταξης ορίζεται από τη Συνέλευση και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου για τα Τμήματα τετραετούς και πενταετούς φοίτησης.
Ειδικά για το τρέχον έτος ως προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ορίζεται το διάστημα από 13 έως και 23 Ιανουαρίου 2014, ενώ σημειώνεται ότι αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί πριν την ημερομηνία αυτή θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και δεν απαιτείται η επανυποβολή τους. Οι εξετάσεις ειδικά για το τρέχον έτος θα διενεργηθούν στο διάστημα από 19 έως 28 Φεβρουαρίου 2014.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

Ανακοίνωση Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης του ΣΒΕ για την ίδρυσή του

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Π.Τ. ΚΡΗΤΗΣ
Ακρωτηρίου 9, 71 303 Ηράκλειο                                                                                    
Τηλ.: 6976059259                                                                                                     

Αρ. Πρωτ.: 1
Αθήνα,  2/1/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Προσωρινή Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης του ΣΒΕ είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι το Δ.Σ. του Σωματείου μας με την με υπ’ αρ. 9/14-12-2013 απόφασή του έκανε ομόφωνα αποδεκτή την αίτησή μας για την ίδρυση Περιφερειακού Τμήματος προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη λειτουργία και η υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου μας.
Έδρα του Περιφερειακού μας Τμήματος ορίστηκε ο Δήμος Ηρακλείου γιατί εκεί υπηρετούν τα περισσότερα μέλη. Το Περιφερειακό Τμήμα θα έχει τη σφραγίδα του Σωματείου μας και στο κάτω μέρος της θα αναγράφει «Π.Τ. ΚΡΗΤΗΣ» αντί για «Σ.Β.Ε.».
Το Δ.Σ. του Σωματείου αποφάσισε να ορίσει Προσωρινή Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης μέχρι τη διενέργεια των αρχαιρεσιών αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη:
ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (Πρόεδρος) ΤΗΛ. 6976059259
ΠΡΑΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (Αντιπρόεδρος) ΤΗΛ. 6944272357
ΠΑΠΑΔΟΚΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ (Γενική Γραμματέας) ΤΗΛ. 6970832089
ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας) ΤΗΛ. 6972895732
ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (Ταμίας) ΤΗΛ. 6972447735
Η Τοπική Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη της Τοπικής Διοίκησης θα διεξαχθεί στις 16/2/2014 στις 11:00 π.μ. και θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον θα είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του συνολικού αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της έδρας μας. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία η Τοπική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί με τα ίδια θέματα σε 7 ημέρες, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, με όσα μέλη είναι παρόντα. Η θητεία της Τοπικής Διοίκησης που θα αναδειχθεί από τις αρχαιρεσίες θα λήξει μαζί με την θητεία της Κεντρικής Διοίκησης στις 2/3/2016.
Το Περιφερειακό Τμήμα του Σωματείου θα διοικείται από την Τοπική Διοίκηση (Τ.Δ.), η οποία θα αποτελείται από 5 μέλη αν τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος είναι μέχρι 50 και από 7 μέλη αν τα μέλη είναι από 51 και άνω.
Σας καλούμε να συμμετέχετε μαζικά και να στηρίξετε με όλες σας τις δυνάμεις σας το συγκεκριμένο εγχείρημα για να αναδείξουμε όλοι μαζί τη δυναμική του Κλάδου μας στην περιοχή και να συμβάλλουμε στη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών τους συμφερόντων. Σας περιμένουμε για ένα δυναμικό ξεκίνημα!

Για την Προσωρινή Τοπική Διοίκηση

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΚΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ