Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Ενημέρωση για το ΦΕΚ Αριθμού Προσλήψεων Συμβασιούχων για το 2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 35
Αθήνα, 03/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας σας διαβιβάζει την υπ’ αριθμ. οικ. 17759/29.05.2017 απόφαση με θέμα: Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2017.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση ορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με τους OTA α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2017 (κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει) σε 933 άτομα συνολικά, τα οποία θα αμείβονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ΟΤΑ. 

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 εξαιρέθηκε από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη του προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο υλοποίησης  προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, όπως είχαν εξαιρεθεί παλιότερα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4342/2015 και οι ανανεώσεις/παρατάσεις του προσωπικού αυτού.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου