Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Ενημέρωση για το ΦΕΚ Αριθμού Προσλήψεων Συμβασιούχων για το 2018


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
Αρ. Πρωτ.: 58
Αθήνα, 18/06/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας σας διαβιβάζει την υπ’ αριθμ. οικ. Αριθμ. οικ:22421 απόφαση με θέμα:  Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2018.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση ορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με τους OTA α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2018 (κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει) σε 933 άτομα συνολικά, τα οποία θα αμείβονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ΟΤΑ. 

Στην απόφαση επισημαίνεται το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4403/2016, τις όμοιες της παρ. 5 του άρθρου 72 του ν. 4342/2015 καθώς και εκείνες του άρθρου 30 του ν. 4314/2014 προβλέπεται εξαίρεση από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει α) των προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, β) των ανανεώσεων και παρατάσεων των συμβάσεων αυτών και γ) των συμβάσεων μίσθωσης έργου, αντίστοιχα, στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου