Google+ Badge

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Επισημάνσεις Σχετικά με τους Περιορισμούς της Προεκλογικής Περιόδου.

Απαγόρευση λήψης αποφάσεων – δημόσιες συμβάσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
Ο ανωτέρω περιορισμός αφορά μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι το Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή, τα οποία, σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται παρακάτω, είναι διακριτά όργανα από το Δημοτικό Συμβούλιο και συνεπώς, μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις, χωρίς κάποιο περιορισμό.
Όσον αφορά ειδικότερα τις δημόσιες συμβάσεις, με την υπ' αριθ.57960/7.10.2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. είχε διευκρινιστεί ότι ο Δήμαρχος και η Δημαρχιακή Επιτροπή, ως διακριτά όργανα διοίκησης των Δήμων από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά το άρθρο 19, παρ. 1 του ΚΔΚ, ασκούν για όλο το εναπομείναν διάστημα της διανυόμενης δημοτικής περιόδου αρμοδιότητες που συμπλέκονται με τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση κατακύρωσης ή έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης και αφορούν πράξεις που έχουν ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και πράξεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, καθώς και αρμοδιότητες που συμπλέκονται με κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ.
Τα ανωτέρω ισχύουν για όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες (όχι μόνο για όσες είναι συγχρηματοδοτούμενες).
Όσον αφορά τα Ν.Π.Δ.Δ., στην ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 56846/10.11.2010 επισημαίνεται ότι οι αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κατά το διάστημα του ενός μήνα που προηγείται των δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, θα πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα τους περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία για το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο αποτελεί το κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο των δήμων. Στο πλαίσιο αυτό, τα διοικητικά συμβούλια των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις εφόσον πρόκειται για τα τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας των νομικών αυτών προσώπων, την κάλυψη υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσμίες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τα θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
Προσλήψεις προσωπικού 
Όσον αφορά τις προσλήψεις προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ 1, 2 &3 του Ν.2190/94 ορίζονται τα εξής:
«1. Κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/94, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.
2. Διαδικασίες σχετικές με τις κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγορευμένες μεταβολές, οι οποίες είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών, διακόπτονται.
3. Κατ' εξαίρεση από τις προηγούμενες παραγράφους επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες ανάγκες που δημιουργούνται από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές μεγάλης έκτασης».
Επίσης, σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 28 του Ν. 2190/94, ειδικώς για το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι παρ. 1 και 2 έχουν εφαρμογή κατά το χρονικό διάστημα των τριάντα ημερών πριν από τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των οργανισμών αυτών έως την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους.
Όμως με τη μεταγενέστερη διάταξη του άρθρου 17 ν. 3870/2010, οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α') ισχύουν για το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, με εξαίρεση το διορισμό των αποφοίτων των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας.
Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι στο νομοσχέδιο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» που θα κατατεθεί άμεσα στη βουλή, τις επόμενες μέρες, θεωρείται βέβαιο ότι τελικά θα περιλαμβάνεται διάταξη σχετικά με το χρονικό διάστημα ισχύος της αναστολής των προσλήψεων κατά την προεκλογική περίοδο, που θα μειώνει εκ νέου το χρόνο αναστολής των προσλήψεων στον ένα μήνα πριν τις δημοτικές εκλογές και έως την ανάληψη καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής καθώς και ότι θα προβλέπει, για την πρώτη εφαρμογή του νόμου, την άρση των περιορισμών για το προσωπικό ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.
Θεωρούμε ότι η ρύθμιση αυτή είναι αυτονόητη, διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν υπάρχει πιθανότητα να προλάβει να προχωρήσει κανένας φορέας σε προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τον
γ. Κανονικές άδειες υπαλλήλων κατά την προεκλογική περίοδο
Σχετικά με τη χορήγηση κανονικών αδειών κατά την προεκλογική περίοδο, με την εγκ.23/50056/03.09.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ διευκρινίστηκε ότι οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), που αναφέρονται στη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών, δεν απαγορεύουν τη χορήγηση κανονικών αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς και τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης από τις ίδιες διατάξεις, δεν ορίζεται ότι οι σχετικές απαγορευτικές για το θέμα αυτό διατάξεις του άρθρου 106 της Νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (Π.Δ. 96/2007 ΦΕΚ 116 Α΄) [πλέον106 του ΠΔ 26/2012] έχουν ανάλογη εφαρμογή στις εκλογές για την ανάδειξη των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών.
Επομένως κανονικές άδειες απουσίας χορηγούνται στους δικαιούχους δημόσιους υπαλλήλους, στρατιωτικούς και τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών εκλογών.
Ωστόσο, επειδή μαζί με τις δημοτικές εκλογές θα διεξαχθούν και οι ευρωεκλογές μπορεί να τεθούν σε εφαρμογή οι ανωτέρω διατάξεις για την ανάκληση και απαγόρευση των αδειών, διότι η παρ.1 του άρθρου 9 του Ν.1180/1981 (Περί εκλογής Ευρωβουλευτών κλπ διατάξεων) ορίζει ότι «Δι` αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών δύναται να τεθούν εις εφαρμογήν και αι περί ανακλήσεως και απαγορεύσεως κανονικών αδειών διατάξεις του άρθρου 96 της αυτής ως ανώ Νομοθεσίας.».

Πηγή: ΔήμοςΝΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου