Google+ Badge

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Υπόμνημα προς Γ’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νομαρχίας Αθηνών για την Επιλογή Προϊσταμένων του ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγ. Παρασκευής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 49
Αθήνα,  20/07/2014

ΠΡΟΣ: Γ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΙΝ. –Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
-ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγ. Παρασκευής

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αξιότιμοι/-ες κύριοι/-ες,
Το Σωματείο μας αποτελεί το Συνδικαλιστικό Όργανο των εργαζόμενων Βρεφονηπιοκόμων που έχουν αποφοιτήσει από τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής των ΤΕΙ της χώρας. Απευθυνόμαστε σε σας με το παρόν υπόμνημα για να διαμαρτυρηθούμε έντονα για την απόφαση 9/15-4-2014 του Συμβουλίου σας που κοινοποιήσατε πρόσφατα στο ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγ. Παρασκευής.
Όπως προκύπτει από τα πρακτικά της συγκεκριμένης συνεδρίασης προβήκατε στην επιλογή των ατόμων επικαλούμενοι το προβάδισμα της κατηγορίας ΠΕ που υφίσταται μόνο όταν από τις οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπεται «εν ελλείψει» υπαλλήλων προβαδίζουσας κατηγορίας. Με το σκεπτικό αυτό δεν μπήκατε καν στη διαδικασία να κρίνετε επί ίσοις όροις τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ Νηπιαγωγών και ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και να αποτιμήσετε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους αφού οι υπάλληλοι της κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα μπορούν να συμμετέχουν στην κρίση μόνο αφού εξαντληθούν οι υποψήφιοι της προβαδίζουσας κατηγορίας. Στην προκειμένη περίπτωση όμως ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ (τ. Β’ ΦΕΚ 2790/1-11-2013) αναφέρει στο άρθρο 5 διαζευκτικά τη δυνατότητα επιλογής σε θέση προϊσταμένου υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ Νηπιαγωγών και ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και κατά συνέπεια είναι προφανές πως δεν υφίσταται κανένα προβάδισμα της κατηγορίας ΠΕ.
Σας επισημαίνουμε ότι η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-4-2010 και θέμα: Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων - Οδηγίες για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (Άρθρο Πέμπτο) του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α’/29-3-2010) είναι σαφής και αναφέρει ότι όταν οι οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπουν διαζευκτικά τη δυνατότητα επιλογής σε θέση προϊσταμένου υπαλλήλων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, τότε δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών. Ενισχυτικά σας αναφέρουμε ότι ο Ν.3839/2010 που ρυθμίζει τη διαδικασία κατάληψης θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων στο Δημόσιο τομέα προβλέπει ότι τις θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων δύνανται να καταλαμβάνουν ισότιμα υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και ότι στην παρ. 7 του άρθρου 84 «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων» του Υ.Κ., όπως ισχύει, προβλέπεται ότι με τους οργανισμούς των οικείων υπηρεσιών καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.
Είναι σαφές ότι με την απόφαση που πήρατε αποκλείετε ουσιαστικά από θέσεις ευθύνης τους απόφοιτους των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, υποτιμώντας αφενός τα ΤΕΙ που ανήκουν στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μαζί με τα Πανεπιστήμια από το 2001 και απαξιώνοντας αφετέρου έναν κλάδο ο οποίος έχει την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση και είναι βάσει του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών του, που καλύπτει όλη την προσχολική ηλικία (από 2 μηνών έως 6 ετών) και όχι μέρος της (από 4 έως 6 ετών), καταλληλότερος για να προΐσταται σε Διευθύνσεις και τμήματα που αφορούν τους παιδικούς σταθμούς.
Για τους παραπάνω λόγους σας καλούμε να ανακαλέσετε την απόφαση που θίγει όχι μόνο τους εργαζόμενους Βρεφονηπιοκόμους του συγκεκριμένου ΝΠΔΔ αλλά και τον κλάδο μας γενικότερα. Απευθυνόμαστε με την παρούσα επιστολή σε εσάς γιατί έχουμε άμεσο ενδιαφέρον και έννομο συμφέρον παρέμβασης αφού εκπροσωπούμε τα εργαζόμενα μέλη μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου