Google+ Badge

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Επιστολή προς το ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας για την ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 48
Αθήνα,  14/07/2014

ΠΡΟΣ: Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
ΚΟΙΝ. -ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. για την ψήφιση του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αξιότιμοι/-ες κύριοι/-ες,
Το Σωματείο μας αποτελεί το Συνδικαλιστικό Όργανο των εργαζόμενων Βρεφονηπιοκόμων που έχουν αποφοιτήσει από τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής των ΤΕΙ της χώρας.
Απευθυνόμαστε με την παρούσα επιστολή στο Νομικό σας Πρόσωπο για να διαμαρτυρηθούμε έντονα για την απόφαση 33/2014 του Διοικητικού Συμβουλίου σας. Καταρχήν είναι απορίας άξιον πως ενώ το ΝΠΔΔ σας που συστάθηκε με τη συγχώνευση των ΝΠΔΔ του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με όσα προέβλεπε ο Ν. 3852/10, στις αρχές του 2011 δεν προχώρησε επί 3 και πλέον έτη σε σύσταση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και αποφασίζει να προχωρήσει τώρα με υπηρεσιακή Διοίκηση 2 μήνες πριν αναλάβει η καινούργια Δημοτική Αρχή. Άλλωστε ο νομοθέτης προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιες ενέργειες θέσπισε το άρθρο 10 του Ν. 3584/07 που ορίζει ότι δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών κατά το τελευταίο εξάμηνο της Δημοτικής περιόδου. Αλλά το πιο απαράδεκτο είναι ότι με την απόφαση που πήρατε αποκλείετε ουσιαστικά από θέσεις ευθύνης τους Βρεφονηπιοκόμους που εργάζονται στον φορέα σας. Και αυτό γιατί στο άρθρο 13 του Ο.Ε.Υ. που ψηφίσατε ορίζεται ότι στη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και στα Τμήματα Παιδικού Σταθμού Λευκάδας, Βρεφονηπιακού Σταθμού Λευκάδας, Παιδικού Σταθμού Καρυάς, Παιδικού Σταθμού Βλυχού θα προΐστανται τακτικοί υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών και εν ελλείψει του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας.
Με την απόφαση αυτή δεν δίνεται καν τη δυνατότητα στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο  να αποτιμήσει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του κάθε υπαλλήλου αφού είναι σαφές ότι όταν από τις οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπεται «εν ελλείψει» υπαλλήλων προβαδίζουσας κατηγορίας, η δυνατότητα  επιλογής σε θέση προϊσταμένου, υπαλλήλων κατηγορίας που έπεται στο προβάδισμα, τότε ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών (άρθρο 97 του Υ.Κ.)  και οι υπάλληλοι της κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα μπορούν να συμμετέχουν στην κρίση μόνο αφού εξαντληθούν οι υποψήφιοι της προβαδίζουσας κατηγορίας ακόμη και με τις ελάχιστες προϋποθέσεις επιλογής που ορίζονται στις διατάξεις του Υ.Κ. Αν όμως ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας προέβλεπε διαζευκτικά τη δυνατότητα επιλογής σε θέση προϊσταμένου υπαλλήλων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, όπως άλλωστε συμβαίνει στην συντριπτική πλειοψηφία των Ο.Ε.Υ. που περιλαμβάνουν τους κλάδους των Βρεφονηπιοκόμων και των Νηπιαγωγών,  τότε δεν θα ίσχυε το προβάδισμα των κατηγοριών και οι υπάλληλοι θα κρίνονταν επί ίσοις όροις,  κάτι που προφανώς θα έπρεπε να επιθυμείτε.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι απόφοιτοι των ΤΕΙ Προσχολικής Αγωγής έχουν την επιστημονική κατάρτιση και είναι βάσει του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών τους, που καλύπτει όλη την προσχολική ηλικία (από 2 μηνών έως 6 ετών) και όχι μέρος της (από 4 έως 6 ετών), καταλληλότεροι για να προΐστανται σε Διευθύνσεις Προσχολικής Αγωγής και σε τμήματα Βρεφονηπιακών Σταθμών. Άλλωστε τα ΤΕΙ ανήκουν στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μας μαζί με τα Πανεπιστήμια από το 2001 και είναι απόλυτα σαφές σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4009/11 ότι «η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία αναφέρονται ως Πανεπιστήμια και β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία αναφέρονται ως Τ.Ε.Ι.».
Ενισχυτικά σας αναφέρουμε ότι ο Ν.3839/2010 που ρυθμίζει τη διαδικασία κατάληψης θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων στο Δημόσιο τομέα προβλέπει ότι τις θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων δύνανται να καταλαμβάνουν ισότιμα υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και ότι στην παρ. 7 του άρθρου 84 «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων» του Υ.Κ., όπως ισχύει, προβλέπεται ότι με τους οργανισμούς των οικείων υπηρεσιών καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.
Για τους παραπάνω λόγους σας καλούμε να ανακαλέσετε την απόφαση που θίγει όχι μόνο τους εργαζόμενους Βρεφονηπιοκόμους του ΝΠΔΔ σας αλλά και τον κλάδο μας γενικότερα. Απευθυνόμαστε με την παρούσα επιστολή στο Νομικό σας Πρόσωπο γιατί έχουμε άμεσο ενδιαφέρον και έννομο συμφέρον παρέμβασης αφού εκπροσωπούμε τα εργαζόμενα μέλη μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου