Google+ Badge

Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2013

Πλήρης Οδηγός

Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να προβούν το 2013 στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. 
Πιο συγκεκριμένα μπορούν να προσλάβουν:
α) Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με συμβάσεις μέγιστης διάρκειας έντεκα μηνών για την κάλυψη παροδικών αναγκών ή έως ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης κοινοτικών ή λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 
β) Απασχολούμενους με Συμβάσεις μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας ενός έτους.
Και στις δύο περιπτώσεις απαιτούνταν αποστολή αιτήματος από τους φορείς της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να λάβουν έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006. Οι φορείς είχαν την υποχρέωση να αποστείλουν τα αιτήματά τους διά των υπηρεσιών τους (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις), στο Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με την εξής διαδικασία:

1. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:
Τα αιτήματα των φορέων έπρεπε να περιέλθουν στο Υπουργείο Εσωτερικών το αργότερο έως 29/3/2013, συνοδευόμενα από:
α) απόφαση δημοτικού ή διοικητικού συμβουλίου με την οποία θα περιγραφόταν λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτούνταν η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα,
β) αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στον οποίο θα έπρεπε να έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ΚΚΔΥ (Ν. 3584/2007), χωρίς όμως υποχρέωση για πρόβλεψη των θέσεων σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο προγραμμάτων,
γ) βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας των φορέων ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, με αναφορά των αντίστοιχων κωδικών, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
δ) το Παράρτημα Β της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, συμπληρωμένο σύμφωνα με τα απαιτούμενα σε αυτό στοιχεία. Ειδικώς για τα προγράμματα ή έργα που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς θα έπρεπε να γίνεται ρητή αναφορά εάν πρόκειται για νέα πρόσληψη ή ανανέωση σύμβασης.
Τα υπό προώθηση αιτήματα, συνοδευόμενα από τα παραπάνω στοιχεία και την εισηγητική έκθεση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαβιβάστηκαν συγκεντρωτικά για όλους τους φορείς στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Συμβάσεις μίσθωσης έργου
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011, δεν επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου εφόσον από τις διατάξεις του οικείου οργανισμού ή κανονισμού ή οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας των φορέων προβλέπονταν οργανικές θέσεις (κενές ή καλυμμένες) ειδικότητας αντίστοιχης με αυτές για τις οποίες προτεινόταν η κατάρτιση σύμβασης έργου με φυσικά πρόσωπα.
Ωστόσο, προκειμένου οι ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών να είναι σε θέση να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες τους, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 της από 31/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργού Επικρατείας» (256/Α΄) παρεχόταν στους φορείς η δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου ακόμα και ειδικοτήτων αντίστοιχων με εκείνες που προβλέπονται στους Οργανισμούς ή στους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, για όσο χρόνο ισχύει ο περιορισμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών τακτικού προσωπικού, δηλαδή μέχρι τις 31/12/2016.
Επιπλέον, από την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της εν λόγω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέφθηκε ότι μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (βεβαίωση του ΑΣΕΠ), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η βεβαίωση (του ΑΣΕΠ) εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του φορέα στο οποίο καθορίζεται απαραιτήτως το έργο που θα εκτελεστεί, ο αριθμός των προσώπων που θα το εκτελέσουν και οι ειδικότητες αυτών, η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου και ο τόπος εκτέλεσης αυτού. Στο αίτημα περιλαμβάνεται και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς».
Για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου απαιτείται:
α) απόφαση δημοτικού ή διοικητικού συμβουλίου, με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η ανάθεση τέτοιου έργου,
β) έκθεση στην οποία θα αιτιολογείται εμπεριστατωμένα ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς,
γ) βεβαίωση της οικείας οικονομικής υπηρεσίας ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό των οικείων φορέων οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
δ) το Παράρτημα Γ της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, συμπληρωμένο σύμφωνα με τα απαιτούμενα σε αυτό στοιχεία.
ε) Βεβαιώσεις του φορέα και του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα σχετικά με την πηγή χρηματοδότησης, για τα αιτήματα που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα έργα και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του αρμόδιου φορέα ή επιδοτούμενων έργων και ιδιωτικά κονδύλια.
Τα υπό προώθηση αιτήματα, συνοδευόμενα απαραιτήτως από τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και η εισηγητική έκθεση, έπρεπε να διαβιβαστούν συγκεντρωτικά για όλους τους φορείς, έως τις 5/4/2013 στο ΑΣΕΠ, για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3812/2009 όπως ισχύει.
Από τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.7 του Ν. 3833/2010 όπως ισχύει (εδαφ.2 της υποπαραγράφου Ζ5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012), προβλέπεται ότι οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για τη σύναψη συμβάσεων έργου στους φορείς θα είναι μειωμένες κατά 20% για το 2013 σε σχέση με το 2012. Επειδή όμως σκοπός των συγκεκριμένων διατάξεων είναι η περιστολή της δημοσιονομικής επιβάρυνσης, από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται οι πάσης φύσεως συμβασιούχοι που απασχολούνται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων. 
Από τη διατύπωση των αιτημάτων θα έπρεπε να προκύπτει σαφώς τι αφορούσαν (εάν πρόκειται για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 του Ν. 2190/1994, εάν πρόκειται για νέα πρόσληψη ή ανανέωση ήδη υφιστάμενης σύμβασης, για την οποία ανανέωση επίσης απαιτείται έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει). Τα προηγούμενα έτη ακολουθήθηκε η πρακτική της αποστολής εγκρίσεων στους δήμους ώστε οι εγκριθείσες θέσεις να κατανεμηθούν με απόφαση των δημοτικών συμβουλίων. Επειδή όμως παρατηρήθηκε ότι οι θέσεις πολλές φορές δεν κατανέμονταν με προτεραιότητα τις ανάγκες των νομικών προσώπων, επανήλθε η απευθείας αποστολή των εγκρίσεων στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. Για το λόγο αυτό, από τα αιτήματα και τις εισηγήσεις θα έπρεπε να φαινόταν καθαρά ποιο φορέα αφορούσαν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου