Google+ Badge

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Ανακοίνωση για τις Άδειες των Συμβασιούχων Ορισμένου Χρόνου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 
Αρ. Πρωτ.: 85
Αθήνα, 31/10/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σωματείο μας είχε υποβάλλει το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19/1.4.2013 έγγραφο προς το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να σταματήσει η καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων των Συμβασιούχων Ορισμένου Χρόνου. Με τη συγκεκριμένη επιστολή ζητούσαμε από το αρμόδιο Υπουργείο να μας επιβεβαιώσει διατυπώνοντας εγγράφως και με σαφήνεια ότι το προσωπικό που απασχολείται με τις συγκεκριμένες συμβάσεις σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, είτε με 11μηνες ή ίσες με τη διάρκεια του σχολικού έτους συμβάσεις, είτε με 12μηνες συμβάσεις στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της ΕΕΤΑΑ του ΕΣΠΑ:
Έχει διακοπές εργασίας τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και τον Αύγουστο εφόσον υπηρετεί με σύμβαση τα χρονικά διαστήματα αυτά.
Δικαιούται 20 ημέρες κανονική άδεια το χρόνο οι οποίες αφενός αποζημιώνονται αν δεν χορηγηθούν και αφετέρου δεν μπορούν να αφαιρεθούν από ημέρες διακοπών εργασίας κατά τις οποίες οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί είναι κλειστοί.
Δεν μπορεί να απασχοληθεί σε διαφορετικά καθήκοντα από αυτά για τα οποία έχει προσληφθεί τις ημέρες διακοπής λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.
Η επιστολή καταχωρήθηκε στις 2/4/2013 από το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά ουδέποτε απαντήθηκε εγγράφως. Για αυτόν τον λόγο επανήλθαμε στο συγκεκριμένο θέμα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 65/4.8.2013 Υπόμνημά μας, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία μας για την τεράστια υπέρβαση των νομίμων προθεσμιών και επισημαίνοντας στο αρμόδιο Υπουργείο τα κάτωθι:
Οι δημόσιες υπηρεσίες υποχρεούνται να απαντούν στις αιτήσεις και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις μέσα σε προθεσμία πενήντα ημερών και εντός εξήντα ημερών σε υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών.
Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω ειδικά αιτιολογημένης αντικειμενικής αδυναμίας, η αρμόδια Υπηρεσία οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης. Στην προκειμένη περίπτωση και ενώ είχαμε πραγματοποιήσει αλλεπάλληλες επισκέψεις στο Υπουργείο Εσωτερικών δεν μας γνωστοποιήθηκε ποτέ έγγραφη απάντηση ακόμα και μετά τη λήξη των νομίμων προθεσμιών.
Σε περίπτωση εκ νέου υπέρβασης των νομίμων προθεσμιών θα προσφύγουμε στην Ειδική Επιτροπή για τη ζημία που έχει υποστεί το Σωματείο και τα μέλη μας.
Το Υπουργείο Εσωτερικών μας κοινοποίησε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12694/5.8.2013 ερώτημα που απευθυνόταν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και αφορούσε την αποζημίωση αδείας. Στο έγγραφο αναφερόταν ρητά ότι σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3584/2007 το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών δικαιούται την κανονική άδεια με αποδοχές της εργατικής νομοθεσίας (Ν. 3302/2004, αρ. 1) και ότι σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας προβλέπεται από τη παρ. 3 του ίδιου άρθρου η αποζημίωση του μισθωτού με 2 ημερομίσθια ανά μήνα απασχόλησης. Παράλληλα επισημαινόταν ότι η χρήση της ανωτέρω άδειας δεν γίνεται κατά τη διάρκεια των διακοπών εργασίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών αλλά σε ημέρες λειτουργίας τους. Το Υπουργείο Εσωτερικών ζητούσε να πληροφορηθεί αν μετά τον καθορισμό των αποδοχών του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με το ενιαίο μισθολόγιο, έχει καταργηθεί το δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση μη χορήγησης της κανονικής άδειας.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απάντησε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/75615/0022 έγγραφό του ότι οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους ως αποζημίωση 2 ημερομίσθια για κάθε μήνα απασχόλησης αν δεν έχουν λάβει την κανονική τους άδεια. Γνωμοδότησε ότι οι διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3584/2007 εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ισχύ των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου αφού τα θέματα των αδειών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του οικείου κώδικα και όχι από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011. Τέλος, επεσήμανε ότι οι Υπηρεσίες οφείλουν να χορηγούν τις άδειες και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να τις αντικαθιστούν με την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης.
Για όλα τα παραπάνω, καλούμε τα μέλη μας που δεν τους έχει χορηγηθεί κανονική άδεια, που δεν έχουν λάβει αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας, που έχουν χρεωθεί μέρες κανονικής αδείας σε διαστήματα διακοπών εργασίας και που αντιμετωπίζουν γενικότερα προβλήματα που αφορούν την κανονική τους άδεια, να απευθυνθούν άμεσα στο Σωματείο μας προκειμένου να ενημερωθούν για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν. Σας επισημαίνουμε ότι υπάρχει κίνδυνος παραγραφής των οικονομικών σας αξιώσεων από το Δημόσιο λόγω παρέλευσης διετίας και ότι προωθείται από το Υπουργείο Εσωτερικών νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία θα επεκταθούν στους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου οι διατάξεις που αφορούν την κανονική άδεια του μόνιμου και του αορίστου χρόνου προσωπικού των Παιδικών Σταθμών (κανονική άδεια με αποδοχές έως 10 εργάσιμες ημέρες, κατά έτος εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου